Projectoproep 2019

 

Jouw project verdient steun 

‘Een Hart voor Limburg 2019’ wil projecten ondersteunen die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.

 

Vraag projectsteun aan

 

Lees hieronder meer over

 • welke projecten in aanmerking komen
 • wie een project kan indienen
 • de criteria
 • voorbeelden van projecten
 • hoe een project indienen

 
Welke projecten komen in aanmerking?


De projectoproep richt zich op initiatieven die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving. Door in te zetten op een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen en jongeren via onder andere onderwijs, kinderwerking, jeugdwerk … de kans om hun plaats in te nemen in de maatschappij.


De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging … enz. Het fonds wil beginnende projecten een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande initiatieven aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven.


Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 7.500 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

 

 

Wie kan een project indienen?


Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen. 
Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.


Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.


 

Ontvankelijkheidscriteria

 

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en uiterlijk op 19 september 2018 ingediend zijn.
 2. Het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De indiener moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.
 3. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven. De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag wordt aan Een Hart voor Limburg bezorgd.
 4. Komen niet in aanmerking voor projectsteun: aanvragen van individuele personen, vaste werkingskosten, infrastructuurwerken (o.a. de inrichting van speelplaatsen…), de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden…), voorbereidende studies, colloquia, periodieke publicaties en dergelijke.

 

Selectiecriteria

 

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 

 1. Het gaat om een concreet initiatief dat kansenbevordering van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als voornaamste doelstelling heeft.
 2. Het project zet in op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie. Het realiseert een actieve deelname en betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging … enz.
 3. Het project moet getuigen van een efficiënte en doelgerichte aanpak, met een duidelijk afgebakend budget, een realistische timing en een duidelijk omschreven projectinhoud.
 4. Het project wordt in 2019 gerealiseerd, het moet geïntegreerd zijn in een langetermijnstrategie en duurzame resultaten nastreven.
 5. Het project geeft blijk van een duidelijke visie op de resultaten en de impact die men wil realiseren. Het dossier bevat 3 relevante indicatoren waarmee de projectresultaten gemeten kunnen worden. 


Om in aanmerking te komen, moet elk project duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw project te beoordelen.

 

 

Enkele voorbeelden van projecten

 

 • Ouders  via hun kinderen betrekken in projecten waar  hulpbronnen aangereikt worden om zichzelf beter te ontwikkelen en om het gezin aan de achterstelling te onttrekken. Bijvoorbeeld: op school worden moedernamiddagen georganiseerd rond een bepaald thema: gezonde voeding, gezondheidsbevordering, taalactivering …
 • Actief inzetten op taalstimulering bij kinderen vanaf jonge leeftijd (bv. het overbruggen van taalbarrières tussen ouders en school, verenigingsleven, enz.) draagt bij tot een betere taalontwikkeling waardoor het makkelijker is de schooltaal te verwerven en het sociaal isolement te doorbreken.
 • Onderwijzend personeel, begeleiders en iedere professional betrekken, informeren en sensibiliseren om hun theoretische en praktische kennis over armoede en diversiteit verder te verfijnen.
 • Buurtbewoners zetten zich actief in om het leefklimaat van kinderen in een multiculturele wijk te bevorderen.
 • Een vrijwilligersorganisatie biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen. De gezinnen worden voor een langere periode ondersteund door een vaste vrijwilliger die enkele uren per week in het gezin aanwezig is om in overleg met de ouders te spelen met de kinderen, te helpen met huiswerk enz.
 • Het oudercomité van de school probeert alle ouders bij de activiteiten van de school te betrekken, met aandacht voor de maatschappelijk zwakkere ouders.
 • Voor kinderen die een dierbaar iemand gaan verliezen wordt een werkboek ontwikkeld en uitgegeven dat bijdraagt tot een betere rouwverwerking.
 • Een plaatselijke voetbalclub organiseert wijkvoetbal en wijktornooien en haalt zo hangjongeren van straat. 
 • Een jeugdbeweging betrekt actief kinderen met een beperking in haar werking.

 

 

Hoe dient u een project in?

 

Het project moet online ingediend worden aan de hand van dit standaard kandidaatsdossier op de website van de Koning Boudewijnstichting.

 

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk tegen 19 september 2018 online ingevuld en opgestuurd worden.

 

Als u niet zo goed vertrouwd bent met computers, kunt u een kandidaatsdossier opvragen via ons contactcentrum (bel 070-233065 of mail proj@kbs-frb.be). Voor zeer specifieke vragen kunt u contact opnemen met Kristie Deckers op 011/878 599.

 

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden in november voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Streekfonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.

 

De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden eind november per brief meegedeeld.

 

 

Klik hier om projectsteun aan te vragen