Een Hart voor Limburg (EHvL)  keert een recordbedrag uit van 250.315 euro aan projectsteun.

 

Ieder jaar tussen mei en september krijgen organisaties, verenigingen, scholen,…de mogelijkheid een steunaanvraag in te dienen bij EHvL. De projectoproep richt zich op initiatieven die kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. 

 

Op de eerste plaats gaat het om kinderen met een beperking. Dat zijn zieke kinderen, kinderen met een fysieke of mentale handicap, kinderen met emotionele of gedragsproblemen, kinderen met leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen (en daardoor een speciale onderwijsbehoefte).

Maar Een Hart voor Limburg bekijkt het echter ruimer en is er ook voor kinderen in kansarmoede.  Deze kinderen kunnen de aansluiting met de maatschappij mislopen, niet als gevolg van een beperking eigen aan het kind, maar door risico’s ingebed in de sociaaleconomische situatie waarin het kind opgroeit.

Dit jaar werden er maar liefst 104 steunaanvragen ingediend door organisaties, verenigingen, scholen actief met deze doelgroep.  Maar niet ieder dossier beantwoordt aan de vooropgestelde criteria.  Het organiseren van een feest, het verven van een bureelruimte of initiatieven die tot de bevoegdheid van de overheid behoren worden niet door ons gefinancierd.

Om tot die uiteindelijke selectie te komen worden alle dossiers door een jury van vakexperten, eerst individueel en daarna in een plenaire meeting beoordeeld.

Zo strandden we dit jaar op maar liefst 45 initiatieven die op EHvL- steun mogen rekenen in 2019,  goed voor een recordbedrag van 250.315 euro!

 

Belangrijk om weten is ook dat EHvL toeziet op de correcte besteding van de toegekende middelen.  Ieder dossier wordt opgevolgd tijdens de uitvoering zodat zeker iedere ingezamelde euro juist terecht komt.  Deze opvolging is uniek.

 

Maar hier stopt het niet, door de jarenlange expertise die Een Hart voor Limburg heeft opgebouwd zetten we ook middelen in op grotere en organisatie-overschrijdende projecten.
Zo wordt er in 2019 nog verder ingezet op het taalproject ‘Taal van Schoot tot School’ (ism de KU Leuven en de kinderdagverblijven), goed voor een bedrag van 26.860 euro.

 

En helemaal nieuw is het project rond G-sport.  Reeds vele jaren subsidieerden we de ontwikkeling van een methodiek te gebruiken voor kinderen met een beperking (welke dan ook).
Ondertussen staat deze methodiek op punt en we maken voor de verdere verspreiding ervan naar andere sportclubs en scholen extra middelen vrij ten bedrage van 55.000 euro/verspreid over 3 jaar.  (2019-2020-2021).

Het is dankzij de steun van heel veel Limburgers dan we dit kunnen!    Heel veel organisaties, serviceclubs, scholen,… dragen hun steentje bij door acties ten voordele van ons te organiseren maar ook onze eigen events (zoals de Eendjesrace en WAW Charity dinner & dance ) kunnen rekenen op heel wat solidariteit!
Niet onbelangrijk en zeker niet te onderschatten is het gegeven dat we ook kunnen rekenen op de structurele bijdragen van onze  partnerbedrijven.  Dit geeft ons de mogelijkheid ook op langere termijn te kunnen kijken & werken. 

 

Deze organisaties gaan in 2019 aan de slag met de steun van EHvL:

 

 

 1. CKG De Stap                                                                                                             € 5.595
  Het project “Kracht -12” is een positief gedragstherapeutisch programma voor kinderen van acht tot twaalf jaar. CKG richt zich op kinderen die door gedragsproblemen in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen. Door samen met het kind, de leerkracht en de ouders op weg te gaan proberen ze relaties te herstellen en werken ze SAMEN aan de problemen en uitdagingen.    
 2. Bethanië                                                                                                                    € 4.000
  Project “Kijk eens wat wij hebben gemaakt” richt zich op kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.  Vanuit de leefgroep willen ze in maximale verbinding blijven met de ouders door het organiseren van workshops voor ouders en kinderen en waar ouders hun eigen kennis, interesses, talenten en vaardigheden kunnen inzetten, met als doel de verbinding tussen ouder en kind te versterken, geloof in eigen kunnen te vergroten en succes (fierheid) te ervaren.
 3. Auxilia                                                                                                                        € 7.500
  Project “gezinsondersteuning bij kwetsbare gezinnen”.
  Auxilia verzorgt huiswerkbegeleiding bij de leerling thuis, in een één-op-één setting. Zij doet in nauwe samenwerking met de school van de leerling, en/of de hulpverleningsinstantie die hem aanbracht. Met extra investeringen willen we kwalitatief in de diepte werken, zowel qua uitbouw (van de organisatie), als qua ondersteuning van de leerlingen, als qua opleiding van de vrijwilligers. Op die manier biedt Auxilia een meerwaarde in de ontwikkeling en participatie van de leerling
 4. Open Thuis Limburg                                                                                               € 7.500
  Project “Kan ik er ook bij zijn? Ondersteuning aan jongeren die hun ouders beperkt zien”
  Het project streeft naar de uitbouw van groepsactiviteiten op maat voor geplaatste jongeren en hun natuurlijke ouders. Concreet richt dit project zich op jongeren (0-18 j) die verblijven in een pleeggezin, leefgroep of internaat. De geplaatste jongeren zien hun ouders beperkt of enkel onder toezicht. Door het aanbieden van een unieke ervaring onder begeleiding van de dienst willen we vooral inzetten op het versterken van de band tussen ouders en jongeren onderling en op het contactherstel.
 5. Jeugdzorgcentrum Kinrooi                                                                                   € 6.000
  Project “Een oase van rust creëren in Relindi”
  Omgevingsfactoren hebben een grote invloed op de mens. Een groene omgeving geeft rust en vermindert de stress van onze jongeren die vaak een 'zware rugzak' met zich mee dragen. Het kan een plek worden waar ze kunnen spelen en ontspannen. We hopen dat ze in deze oase terug voeling krijgen met de natuur, met zichzelf en met de anderen.
 6. MUS-E Belgium                                                                                                        € 7.350
  Project “Identity affairs”
  Identity affairs wil OKAN jongeren kansen bieden tot verbinding. De school als plaats waar jongeren in volle transformatie en zoektocht naar identiteit ook deel uit willen maken van het collectieve. Het artistieke project brengt de jongeren samen met kunstenaars om die collectieve identiteit op te bouwen en mogelijkheden te scheppen om hieraan uitdrukking te geven. Het artistieke proces mondt uit in een kunstinstallatie op school en een tentoonstelling in een gallerij in Hasselt.
 7. Brede School De Terrilling                                                                                    € 7.500
  Project “Beringen-Mijn kiest kunst”
  Brede school de Terrilling in Beringen-Mijn geeft alle kinderen uit de buurt de kans om hun brede ontwikkeling te stimuleren met een activiteitenaanbod op maat. Deze naschoolse activiteiten vinden op verschillende locaties in de buurt plaats. Tegelijk versterken we netwerken tussen scholen, organisaties, ouders, verenigingen, buurtbewoners en vrijwilligers door samenwerking te stimuleren. We vormen een brug naar reguliere naschoolse activiteiten en verlagen de drempels hiervoor.
 8. Koninklijke Sporting Hasselt                                                                                € 7.500
  Project “Meet the World!”
  Naast het project Street Heroes blijft de jeugdopleiding van Sporting Hasselt inzetten op de hefboom voetbal voor de sociale integratie van niet-georganiseerde jeugd. "Meet the world" ism SKF-Tongeren voorziet diverse voetbaltornooien voor kansarme jeugd met als orgelpunt een door SKF bekostigde deelname aan een wereldvoetbaltornooi in Zweden. Het project voorziet de samenwerking met sociale actoren en welzijnsorganisaties om toe te leiden naar voetbalinitiaties, trainingen én de tornooien.
 9. Art. 27 ism St. Oda                                                                                                 € 7.100
  Poject “Odart 27”
  In de zomer 2019 organiseert Art 27 een kunstexpo in een lege vleugel van St-Oda. In de aanloop nodigen kunstenaars jonge bewoners -samen met jongeren van Rode Kruisopvangcentrum Overpelt- uit om deel te nemen aan workshops. De resultaten worden getoond tussen werken die de kunstenaars realiseerden voor de expositie. Tijdens de expositie verwelkomen we kinderen/jongeren uit de ruime buurt op interactieve rondleidingen, waarin beide doelgroepen op maat gesneden verantwoordelijkheden opnemen.
 10. OC St. Ferdinand                                                                                                     € 7.500
  Project “PAARDenKRACHT” zet zich in om jongeren via de omgang met  paarden hun zelfvertrouwen te ontwikkelen, en het vermogen tot zelfreflectie en zelfbeheersing te vergroten. Om zo ook op andere domeinen in het leven de teugels in eigen handen te kunnen nemen.
 11. Sint-Oda (Stijn vzw)                                                                                                € 7.500
  Project “Ik wil zélf vooruitgaan " - of het belang van mobiliteit voor personen met een ernstig meervoudige beperking.”
  Bewegen en zichzelf verplaatsen is een basale behoefte. Personen met een ernstig meervoudige beperking zijn vaak niet ambulant en in staat zichzelf of hun rolstoel vooruit te bewegen. Sinds vele jaren worden in Sint Oda verschillende AKKA-plateau's dagelijks gebruikt. Een aantal bewoners zouden meer 'vooruitgang' boeken als de plaat meer mogelijkheden bood. De nieuwe AKKA -smart geeft hierop een antwoord. Hun vooruitgang (ontwikkeling) in het vooruitgaan (zich voortbewegen) - Ik kan het nu zelf.
 12. KOHH Campus VBS ’t Oogappeltje                                                                    € 6.000
  Project “ZILL voor kansarme kinderen en kinderen met een beperking”
  Tijdens het schooljaar 2018-2019 starten we met een eerste realisatie van het nieuwe leerplan (ZILL: Zin in leren! Zin in leven!) waarin we vooral de doelgroep van kansarme kinderen en kinderen met een beperking binnen onze school maximaal willen includeren. We startten een werkgroep op met verschillende actoren (leerkrachten, ouderraad, buurtbewoners, gemeente) en werkten specifieke materialen uit rond de doelstellingen van ZILL, voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB).
 13. KT Scholengroep (het LEONhuis)                                                                        € 7.146
  Project “Ouders en kinderen samen taalgewijs op verkenning...”
  We willen in dit project kwetsbare kinderen en hun ouders talig versterken met als doel succesvolle participatie aan onderwijs en aan het maatschappelijke leven. Samen met Qrios wordt er een taalbad aangereikt aan ouder én kind, gericht op onmiddellijk gebruik in de dagelijkse context.
 14. Limburgse Stichting Autisme                                                                               € 3.200
  Project “ImPACT trainingsprogramma: verhogen van sociale betrokkenheid in spel en taal bij jonge kinderen (met of zonder ASS)
  ImPACT is een wetenschappelijk onderbouwd programma voor jonge kinderen met socio-communicatieve moeilijkheden (met of zonder een autismespectrumstoornis). Sociale betrokkenheid, taal, sociale imitatie en spel zijn de ontwikkelingsdomeinen die worden gestimuleerd.
 15. Dienst Ambulante Begeleiding                                                                            € 4.036
  Project “Thuisbegeleiders op pad met de snoezelkoffer naar gezinnen met een kind met een ontwikkelingsvertraging / handicap”
  De band tussen ouders en kinderen met een beperking versterken via de methodiek “ ik zie, ik hoor, ik voel” . We spelen samen, we ervaren samen en prikkelen de zintuigen via allerlei snoezelmateriaal. We geven speciaal aandacht aan de ouder-kind interactie, van groot belang voor een goede hechtingsfase. Voor kwetsbare gezinnen is dit een mooie methodiek. De snoezelkoffer gebruiken we in het gezin. Hierbij betrekken we niet alleen ouders, maar ook brussen en mogelijk grootouders.
 16. Molenberg Vzw (KOALA Bilzen)                                                                          € 4.600
  Project “Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding in combinatie met kinderopvang.”
  KOALA focust zich op kansarme (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen (0-3jr). Het doel is het versterken van het sociaal weefsel zodat deze gezinnen volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij. We organiseren ouder-en kindactiviteiten en kinderopvang in groepsverband. Empowerment, opvoedingsondersteuning en cultuursensitieve begeleiding staan centraal. In de opvang streven we naar integratie van modale en kansarme gezinnen. Kinderen kansen geven in de opvang vergroot hun mogelijkheden.
 17. Jongerenwerking Pieter Simenon                                                                      € 7.500
  Project “Boksen en paarden hand in hand. Als middel om te komen tot een versterkte basishouding voor jongens in de jeugdhulp.”
  In het werken met jongens in de Bijzondere Jeugdzorg (16-19 jaar) is het belangrijk hen zoveel mogelijk sociale vaardigheden bij te brengen met het oog op een goede sociale en zorgzame integratie. Inspelen op de driehoek 'voelen denken handelen' is een belangrijk aspect binnen begeleiding. Boksen en Natural Horsemanship zijn ideale ingangspoorten om jongeren bewust te maken van wat er gebeurt aan de binnenkant en correct sturing te geven naar gedrag aan de buitenkant en de impact op derden.
 18. Carevita vzw                                                                                                            € 3.000
  Project “Zorgenvriendjes op school”
  De leefwereld van een kind- dat zelf of in zijn omgeving geconfronteerd wordt met ziekte en/of overlijden- komt vaak op losse schroeven te staan. Ook de ruimere context van het kind komt in aanraking met specifieke problematiek, gedachten & zorgen. Om kinderen te helpen werden de zorgenvriendjes ontwikkeld. Deze lossen de zorgen niet op, maar ondersteunen het verwerkingsproces. Wij willen een aantal van deze zorgenvriendjes en bijhorende handleiding beschikbaar stellen voor de scholen.
 19. Samana Limburg                                                                                                     € 5.000
  Project “Samen naar een mantelzorgvriendelijke school”
  Samana start een participatief traject met jonge mantelzorgers, leerkrachten, directie, CLB en zorgcoördinatoren. Het doel? Van de school een omgeving maken waar jonge mantelzorgers (verder: JMZ) zich begrepen en ondersteund voelen. Samen dromen we van een ideaalbeeld en werken we dit ideaal uit. Dit pilootproject is pionierswerk, werkt sensibiliserend en maakt het thema mantelzorg bespreekbaar op school
 20. De Regenboog vzw                                                                                                 € 7.500
  Project “De sensotheek schept ruimte voor het beleven van al je zintuigen.”
  De sensotheek is met haar verbazingwekkende technologie een ruimte waar kinderen met een beperking een bijzondere sensorische ervaring kunnen beleven. Muziek en dans spelen hierin een centrale rol. De interactieve filmprojecties versterken de zintuiglijke beleving. De sensotheek is naast een fysieke ruimte ook een concept. Met dit concept willen we via vormingsmodules en begeleiding het netwerk rond kinderen met een beperking en partners inspireren om meer in te zetten op zintuiglijke beleving.
 21. Kids vzw                                                                                                                    € 7.500
  Project “Talentenfestival KIDSPOP”
  KIDS biedt (dag)opvang, onderwijs en begeleiding aan kinderen en volwassenen met doofheid of slechthorendheid, taal- en spraakstoornissen en autisme. We hebben veel talenten rondlopen bij de kinderen, jongeren alsook de begeleiders, die bundelen we in een traject tot een KIDSPOP-festival. We gaan dansen, koken, jongleren, knutselen, vuurspuwen, ...kortom voor succeservaringen! 'POP' geeft al snel een festivalgevoel, POP' wordt ook gebruikt in onze werking voor Persoonlijk OntwikkelingsPlan.
 22. Autisme Limburg vzw                                                                                            € 5.000
  Project “Bypass, creatieve workshops voor jongeren met ass”
  We maken een brug tussen jongeren met ass en creatieve vrijetijdsorganisatie Villa Basta door het gezamenlijk aanbieden van workshops. Het uiteindelijke doel is de jongeren een kans te bieden om binnen een veilig klimaat de overstap te maken naar het reguliere aanbod. Daarnaast leert Villa Basta via deze weg de specifieke noden van deze doelgroep kennen en kan deze implementeren in hun werking. Via een omweg -bypass- bereiken we uiteindelijk het doel van participatief samenwerken en integratie.
 23. Groep Intro vzw                                                                                                      € 7.500
  Project “POWERTOOLS XL, een initiatief om traumagerelateerde klachten te herkennen en te verminderen en de integratie en het welbevinden van vluchtelingjongeren te bevorderen.”
  Het project richt zich op vroegtijdig signaleren van trauma’s en versterken van veerkracht van vluchtelingenjongeren.Het vermindert traumagerelateerde klachten en bevordert integratie en welbevinden van deze jongeren. Verder leert het begeleiders traumasignalen te herkennen en gepast te reageren.
 24. BuBao de Dolfijn                                                                                                     € 4.575
  Project “Een oase van rust voor de leerlingen”
  Door de veranderingen van de laatste jaren in het onderwijslandschap merken we dat een heel aantal leerlingen die binnen onze school zitten het gewone onderwijssysteem niet meer aankunnen. Ze kunnen geen klassikale lessen meer volgen en zijn voortdurend op zoek naar vluchtroutes en rust. Voor deze leerlingen willen we een groene oase creëren waar ze in kleine groepjes terecht kunnen om een aantal vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nog gaan nodig hebben.
 25. Twinsporten                                                                                                             € 7.500
  Project “Twinsporten, een sport- en animatiedag voor kinderen, jongeren en volwassenen, al dan niet met een beperking”
  Kinderen, jongeren en volwassenen, al dan niet met een beperking, spenderen samen een dag in en rond het sportcentrum van Halen, dat speciaal voor die dag opgebouwd wordt tot een heus pretpark. Ze worden verdeeld in groepjes van een 6- tot 8-tal personen, en kunnen een hele dag samen genieten van een aanbod van meer dan 50 activiteiten. Dit aanbod bestaat zowel uit animatie als uit sportieve en socio-culturele activiteiten, die worden begeleid door meer dan 200 onbezoldigde vrijwilligers
 26. IN-Z                                                                                                                             € 3.750
  Project “Wereldkeuken, sport en spel voor kwetsbare gezinnen in Borgloon”
  IN-Z wil met dit initiatief een Wereldkeuken organiseren in de Brede School in Borgloon. Een plaats voor ontmoeting, gecombineerd met sport en spel voor kwetsbare gezinnen. Daaropvolgend worden er huisbezoeken afgelegd bij deze gezinnen. Ons opzet hierbij is om gezinnen te doen stijgen op de participatieladder. De spel-en sportactiviteiten worden georganiseerd ism sport -en vrijetijdsinitiatieven zodat kwetsbare gezinnen kennis kunnen maken met vrijetijdsinitiatieven en sportclubs.
 27. JKGV vzw                                                                                                                   € 2.000
  Project “Playing for Success Limburg”
  Playing for Success is een grensverleggend project voor jongeren van 10 tot 14 jaar die het wat moeilijker hebben op school, die hun motivatie wat kwijt zijn...m.a.w jongeren die nood hebben aan een duwtje in de rug. Samen met eerste klasse voetbalclubs (KRC Genk en STVV) wordt er een leercentrum opgericht waar jongeren van diverse scholen een kortdurend traject (wiskunde & taal) doorlopen. Centraal staat de aandacht voor leermotivatie, het opdoen van positieve ervaringen en zelfvertrouwen
 28. Habbekrats                                                                                                               € 7.500
  Project “Habbekrats Sports On Tour”
  Veel kwetsbare jongeren hebben te weinig beweging, omdat ze de weg niet naar de juiste sportclub vinden, of kampen met financiële moeilijkheden of sociale uitsluiting. Met Sports On Tour wil Habbekrats deze jongeren het recht op gezonde ontspanning geven en laten kennismaken met het diverse sportieve aanbod in hun streek, door ze de kans te geven hun sporttalent te laten ontdekken en drempels te verlagen, via samenwerking met stedelijke sportdiensten, sportclubs en professionele vrijwilligers.
 29. GVBBO De Berk                                                                                                       € 7.500
  Project “Ontdek je fiets": Fietsproject Bijzonder Onderwijs de Berk ( school voor kleuters en lagere schoolkinderen uit het basisaanbod, type 2 en type 9)”
  1/ integreren van fietsen bij bewegingstherapie en LO lessen 2/ oprichten van een fietsatelier waar leerlingen leren kleine herstellingen uit te voeren aan de fiets, banden oppompen, band plakken/ vervangen, ... 3/ aankoop van aangepaste fietsen zoals driewielfietsen, aanhangfiets, E- fietskar 6 kids, kinderfietsen,... om het fietsenpark uit te breiden. 4/ ouders betrekken in het project om de sociale integratie te bevorderen
 30. Gym 90 Beringen vzw                                                                                            € 7.500
  Project “G-gym”
  Vanaf het nieuwe turnseizoen '18-'19 start Gym 90 Beringen G-gym op. We willen kinderen met een motorische, verstandelijke of psychische beperking meer kansen bieden om te kunnen deelnemen aan buitenschoolse sport. We zijn opzoek gegaan naar een kleine sporthal zodat we een rustige omgeving kunnen creëren en de kinderen zich er 100% goed voelen. Dit jaar zijn we klein begonnen, maar van zodra we meer vertrouwd zijn met dit concept willen we uitgroeien tot een volwaardige sporttak binnen de club.
 31. Onder Ons                                                                                                                € 7.500
  Project “Een veilig en uitdagend nest voor KOALA”
  Kind- en ouderactiviteiten die succesvol zijn hebben een gezellige, uitdagende, veilige, kind en oudervriendelijke ruimte nodig. Een lokaal hebben we al, nu moeten we nog zorgen voor de inrichting, aankleding en de nodige middelen tot een warme ontvangst van de gezinnen.
 32. GO! BS Europaschool Genk                                                                                 € 5.000
  Project “Bevorderen sociale vaardigheden”
  Leerlingen uit kansarme gezinnen willen we kansen bieden om sociaal 'sterker' de overgang basisonderwijs - secundair onderwijs te laten maken via enerzijds een 3-daagse gericht op 'samenwerking' - 'weerbaarheid' - 'omgaan met tegenslag' - ... en anderzijds een traject met coaches in het gezin waar gewerkt/gepraat wordt over de valkuilen die er kunnen zijn bij de overgang naar het secundair onderwijs.
 33. G-Karateclub Leopoldsburg                                                                                 € 3.110
  Project “Leopoldsburg G-karateclub: sport voor iedereen met een beperking”
  G-Karateclub Leopoldsburg is een recent opgestarte G-sportclub in Leopoldsburg. Wij bieden aangepaste karatetrainingen aan jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking, autisme, enz. De trainingen worden aangepast aan ieders mogelijkheden, met gevoel voor het clubgebeuren. Zowel de karateka's als de ouders en familieleden geven wij hiermee een sociaal vangnet, en de mogelijkheid om hun verhaal te doen.
 34. Spel vzw                                                                                                                    € 7.500
  Project “Goed in je vel via SPEL! Spelend, Participeren, Ervaren en Leren!”
  SPEL wil in 2 twee scholen uit Lanaken, die geconfronteerd worden met de instroom van vluchtelingenkinderen (opvangcentrum) vanaf Januari 2019, een plek creëren voor kinderen die moeilijkheden ervaren. Via muziek en drama treden zij met elkaar in interactie en leren zij zich open te stellen voor elkaars leefwerelden. In hun vertrouwde omgeving krijgen leerlingen de nodige tijd, ruimte en aandacht om zichzelf te zijn en verschillende persoonlijke thema's bespreekbaar te maken.
 35. VGGZ vzw                                                                                                                  € 3.200
  Project “De creatieve koffer(s)”
  De creatieve koffer is voor ons CGG een hulpmiddel om via creatieve therapie bij individuele-, gezins- en groepsbegeleiding nog meer mensen te bereiken die wij anders moeilijker kunnen bereiken. Deze koffer zit boordevol spel- en creatief materiaal om met kinderen, jongeren, het gezin en groepen aan de slag te gaan. Zo kunnen wij snel inspelen op de noden en behoeften van onze doelgroep en hebben vele hulpverleners op hetzelfde moment toegang tot deze hulpmiddelen.
 36. Fred                                                                                                                            € 2.540
  Project “Woordfabriek, een verbeeldend project rond taalkracht”
  Woordfabriek is een project binnen de ‘Fred-werking' rond taalkracht o.a. gericht op kinderen van het 4de leerjaar lager onderwijs en leerlingen met dit leerniveau. Scholen en hun leerlingen kunnen gratis deelnemen. Met dit project werken we eerst via een taal- en ten tweede via een creatieve workshop rond leesplezier en taalstimulering om zo de taalkracht van de leerlingen te versterken. Woordfabriek reikt verder dan taal en deint uit richting beeld, theater en digi-taal.
 37. School en Ziek Zijn Limburg                                                                                 € 2.500
  Project “School&Ziekzijn Limburg
  S&Z is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor gratis individueel onderwijs aan leerlingen die door ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, niet naar school kunnen. S&Z organiseert deze begeleiding voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs en dit aan huis of in het ziekenhuis. De vrijwilligers geven hun lessen in samenspraak met de thuisschool, het CLB en het ziekenhuis. Onze begeleiding is complementair aan Bednet en/of TOAH.
 38. Dienstencentrum ’t Weyerke                                                                              € 5.200
  Project “Een oogbesturingsysteem om kinderen met een verstandelijke en motorische beperking te laten spelen, leren en communiceren op een computer.”
  Aan de hand van een oogbesturingsapparaat (en bijhorende sofwarepakketten) kunnen ook kinderen en jongeren met een ernstig verstandelijke en motorische beperking een computer bedienen met hun ogen, in plaats van met de muis of het toetsenbord. Op deze manier kunnen ze spelen, leren en communiceren met een computer. Communicatie is immers een basisrecht voor iedereen. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid om na te gaan of het kind kan leren communiceren via een spraakcomputer met oogbesturing.
 39. Jeugdmuziekschool Bree                                                                                      € 3.000
  Project “Muziek met Kleuren”
  De jeugdmuziekschool van Bree heeft sinds vorig schooljaar de  muziekafdeling “muziek met kleuren” ingericht.  Dit is notenleer speciaal voor kinderen met ADD, ADHD, ASS,….
  In kleine klasjes worden de kinderen spelenderwijs aangemoedigd tot muzikale vorming en expressie.
 40. Tuki Vzw                                                                                                                    € 7.063
  Project “Extra psychologische ondersteuning voor Limburgse kinderen met levensbedreigende ziektes”
  TUKI wil voorzien in psychologische ondersteuning van kinderen met levensbedreigende ziektes (en hun naasten) tijdens de periodes thuis (tussen behandelingen in) én tijdens behandelingen in het buitenland. Vanaf het begin van het behandelingsproces willen we een band creëren tussen kind, naasten en psycholoog zodat er een juiste psychologische ondersteuning kan gegeven worden wanneer het nodig is. Deze ondersteuning draagt bij tot een betere overgang naar het 'gewone' leven na de ziekte.
 41. Judoclub Gruitrode                                                                                                € 1.000
  Project “G-judo tornooi Trofee van de Donderslag”
  Op 6 januari 2019 zal het internationale G-judo tornooi 'Trofee van de Donderslag' plaats vinden in Meeuwen-Gruitrode. Met +/- 150 deelnemers is dit één van de grootste G-judo tornooien van de Benelux. De achterliggende doelstelling is om personen met een beperking de mogelijkheid aan te bieden om judo te beleven in een wedstrijdsfeer op maat. Deze ervaring bevordert zonder twijfel het algemeen welzijn van de deelnemers.
 42. De Wiekslag vzw                                                                                                     € 2.350
  Project “Ieder kind kan en mag leren zwemmen!”
  Vaak merken we dat kinderen die ondersteund worden binnen de bijzondere jeugdzorg niet kunnen zwemmen. De redenen hiervoor zijn divers (financieel, belang wordt onderschat, vervoer, etc.). Niet kunnen zwemmen zorgt ervoor dat deze kinderen tijdens zwemlessen op school niet goed mee kunnen maar ook bij vrijetijdsuitnodigingen die verband houden met zwemmen, buiten de boot vallen. Om die reden willen we alle kinderen binnen de Wiekslag (focus op 2-12 jaar) gratis zwemlessen aanbieden.
 43. MPI De Dageraad                                                                                                    € 6.000
  Project “Internaat De Dageraad waar iedereen graag op pad gaat.”
  De bedoeling van ons initiatief is een gevarieerd activiteitenpakket aanbieden. Activiteiten waarbij iedereen leert omgaan met het belang van samenwerken, respect voor ieders eigenheid, verlies en win situatie. De ontwikkeling van ieders creativiteit - zelfvertrouwen en socialisatie. Toekomstgericht werken en plezierbeleving. Het belang van de diversiteit in ons activiteitenpakket moet zijn, dat elk kind aan een aangepaste activiteit kan deelnemen volgens zijn eigen kunnen en leeftijd.
 44. BuSo Sint Elisabeth Peer                                                                                      € 5.500
  Project “Aankoop van 2 elektrische tandems”
  Doelstelling van het project is (hoofdzakelijk) personen met een beperking te laten meefietsen en te laten genieten van de natuur. De tandem brengt niet alleen twee mensen samen maar er is ook ruimte voor plezier, veiligheid, comfort en dynamiek. Ons doel wordt bereikt als meer en meer klasgroepen kunnen gaan fietsen. Daarvoor moeten we ons fietsenaanbod nog beter afstemmen aan de allerzwaksten.
 45. Belgisch Turkse Cultuur en vriendenkring                                                       € 5.500
  Project “Wij spelen met TAAL!”
  Taalproject voor kinderen tussen 4 en 8 jaar. De kinderen spelenderwijs talig laten bezig zijn. Enerzijds willen we de Nederlandse taal introduceren via boeken, anderzijds willen we kinderen en ouders motiveren om thuis en in de vrije tijd (in het Nederlands of in de eigen taal) spelactiviteiten (gezelschapsspelen, knutselen,...) te doen. Door voor te lezen en daarna een activiteiten te doen proberen we een rijke woordenschat aan te bieden aan de kinderen. Werken aan motivatie en interactie!

 

Ga terug naar overzicht