Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

€2.500

VIBO Sint-Barbara

VIBO Sint-Barbara in Beringen biedt onderwijs binnen opleidingsvorm 2, 3 en 4 aan. Door een diversiteit aan zorgvragen (autisme, ADHD, visuele- en motorische problemen, NAH, hemiplegie, hechting, …) is werken op maat absoluut nodig.

Lees verder
€7.500

Rode Kruis Vlaanderen

Rode Kruis Vlaanderen – afdeling Lanaken vangt niet-begeleide minderjarigen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond op. De jongeren arriveren alleen in ons land en het ontbreekt hen aan een sociaal of familiaal netwerk om op terug te vallen. De dienst voogdij zorgt dat de jongeren een voogd krijgen toegewezen.

Lees verder
€1.500

De Verhalenweverij

De Verhalenweverij is een organisatie die focust op het bevorderen van leesplezier bij kinderen uit kansengroepen. Specifiek werken ze met kinderen in opvangcentra van FEDASIL (in Broechem, in Zaventem en in het Rode Kruis-opvangcentrum in Houthalen-Helchteren), kinderen in de bijzondere jeugdzorg (Monte Rosa vzw/Kessel-Lo) en sporadisch ook met kinderen tijdens kinderbezoek in detentiecentra.

Lees verder
€4.000

Bethanië

Bethanië werkt met kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen, maar met een normale begaafdheid. Uitzonderlijk is de opname van een jongere met een licht mentale beperking mogelijk. Loft is een observatie- en behandelingsgroep waar kwetsbare meisjes met gedrags- en emotionele problemen verblijven.

Lees verder
€7.000

Jeugdzorgcentrum Kinrooi

Het Jeugdzorgcentrum is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg en bestaat uit 3 residentiële geledingen en 1 dagcentrum. Het centrum vangt kinderen en jongeren op die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. De kinderen en jongeren die er verblijven worden verwezen via de intersectorale toegangspoort.

Lees verder
€6.000

Internaat Sint-Aloysius

Internaat Sint-Aloysius (SAZ) is een gemengd internaat voor een 30-tal kleuters en kinderen van het lager en secundair onderwijs van alle scholen in en rond Sint-Truiden. Een steeds groter wordende groep vormen kinderen in armoede en kinderen die al dan niet vrijwillig vanuit instanties worden doorverwezen naar het internaat.

Lees verder
€5.200

GIGOS

Jeugdvereniging Gigos biedt groepsgerichte vrijetijdsbesteding met bijzondere aandacht voor het welzijn van de kinderen. De werking vertrekt vanuit de sterke verankering in 5 Genkse wijken. Vaak ervaren kinderen en tieners die opgroeien in kansarme milieus heel wat drempels (inschrijvingsgeld, afstand, te veel regels,…) om ten volle te kunnen participeren aan reguliere sportclubs.

Lees verder
€2.500

Atlas College Genk

Het Atlas College wil een plek zijn waar mensen zich verbinden, waar leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten rond gemeenschappelijke interesses en passies, waar zij samen leren en leven. Het Atlas College biedt kwaliteitsvol onderwijs in de wereld van vandaag en morgen. Met zijn brede studieaanbod speelt het Atlas College in op de verscheidenheid aan talenten van leerlingen.

Lees verder
€3.500

Vriendschap

Vzw Vriendschap wil lokale ontmoeting en solidariteit tussen mensen bevorderen. De werking situeert zich op het domein van armoedebestrijding, sociale cohesie en gemeenschapsvorming. In Runkst organiseert de vzw het sociaal restaurant Klavertjevier.

Lees verder
€2.500

OCMW Lanaken

Het gemeentebestuur Lanaken heeft samen met de dienst integratie een gedragen integratiebeleid opgezet. Met dit project richten ze zich concreet naar anderstalige kinderen die in Lanaken wonen of verblijven en deelnemen aan de speelpleinwerking tijdens de vakantieperiodes.

Lees verder
€7.500

Speelpleinwerking De Saenhoeve

Vzw speelplein Saenhoeve is een speelpleinwerking uitgebouwd door vrijwilligers die tijdens de zomervakantie gedurende 6 weken dagelijks tussen de 300 en 500 kinderen bereikt. Deze kinderen komen uit verschillende culturen en sociale milieus en zijn een goede afspiegeling van de bevolking in Maasmechelen. Ouders, scholen en hulpinstanties duiden de speelpleinwerking als talent-ondersteunende en sociaal verrijkende vrijetijdsbesteding voor kinderen.

Lees verder
€7.500

Domo

Domo vzw ondersteunt als vrijwilligersorganisatie jonge en aanstaande kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Domo kiest voor een één-op één aanpak via een vrijwilliger die voor langere tijd wekelijks in één gezin langsgaat. De focus ligt op talentontwikkeling, de ouders bevestigen in hun opvoedende rol en het sociaal netwerk uitbouwen en verstevigen. Op die manier wil Domo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden en zorgen dat gezinnen de regie terug in eigen handen krijgen. 

Lees verder
€4.500

Gemeente Maasmechelen

De gemeente Maasmechelen wil meehelpen aan het garanderen van gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen aan iedereen die gebruik maakt van het onderwijsaanbod, levenslang en levensbreed. Ze richt zich tot de scholen, ouders, kinderen, verenigingen en andere organisaties.

Lees verder
€2.447

Art 27

Art. 27 van de mensenrechten: ‘Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur, en om deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap.’ Vanuit dit mensenrecht focust de vzw op een breed publiek met specifieke aandacht voor wie toeleiding tot cultuur moeilijk is. Het Berenhuis, centrum voor taalactivering en kunsteducatie, ontvangt klassen om op een ludieke en interactieve manier te fantaseren met spontane oefenkansen Nederlands.

Lees verder
€2.500

Vrije Lagere School PAleiS

De Parochiale School PAleiS probeert door gedifferentieerd te werken (soms in groepen, soms met twee leerkrachten in de klas) tegemoet te komen aan ‘alle’ kinderen. Dat houdt in dat bijdehandse kinderen extra-kansen krijgen terwijl kinderen die wat trager werken op zorgbrede aandacht mogen rekenen. Als “preventieve maatregelen” in het antipestplan zijn “welbevinden” en het zorgen voor een “positief zelfbeeld” prioritair.

Lees verder