Het Streekfonds

Een Hart voor Limburg is een Streekfonds, erkend en beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een streekfonds streeft ernaar de levenskwaliteit in een bepaalde streek te bevorderen. Hoe dat gebeurt, wordt heel breed opgevat. We zijn een koepel voor heel wat initiatieven rond diverse thema's, zoals kinderen en jongeren, natuur, cultuur of sport. 

Streekfonds Een Hart voor Limburg kan rekenen op omkadering van de Koning Boudewijnstichting, die de nodige knowhow en ervaring ter beschikking stelt. Particulieren, bedrijven, verenigingen en lokale besturen kunnen met hun ideeën voor nieuwe projecten om een sterkere gemeenschap te bouwen terecht bij het Streekfonds Een Hart voor Limburg.  Het Streekfonds Een Hart voor Limburg steunt verschillende subfondsen en initiatieven rond de thema’s:

  • Een Hart voor Limburg
  • Nationaal Park Fonds
  • Kinderen van Limburg
  • Dazzling Stone

 

EHvL - Kinderen van Limburg

Een Hart voor Limburg

Sociaal-maatschappelijke projecten voor kinderen en jongeren

Een Hart voor Limburg is een goed doel van Limburgers, voor Limburgers en geeft financiële steun aan projecten die de maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg extra kansen geven. Het gaat hierbij om kinderen met een fysieke of mentale beperking of kinderen die omwille van welke reden dan ook de aansluiting met de maatschappij mislopen.

 

Een Hart voor Limburg dankt zijn werking aan structurele partners, acties georganiseerd door derden, giften en legaten en eigen fondsenwervende acties.

 

EHvL - Kinderen van Limburg

© Kristien Wintmolders

Nationaal Park Fonds

Natuur- en milieuprojecten in Limburg

Het Nationaal Park Fonds is een gezamenlijk initiatief van het Streekfonds Een Hart voor Limburg en Ignace Schops, directeur van de vzw Regionaal Landschap Kempen & Maasland en stuwende kracht achter o.a. het Nationaal Park Hoge Kempen.

Vanuit de dynamiek van dat Nationaal Park, wil het Nationaal Park Fonds een actieve en duurzame bijdrage leveren aan meer en betere natuur in heel Limburg. En daardoor meteen ook aan een betere kwaliteit van leven in deze provincie in het algemeen.

Het Nationaal Park Fonds wil middelen inzamelen voor de financiering van een aantal welomschreven natuurprojecten in Limburg. Die werkt het in nauw overleg met de bestaande erkende natuurorganisaties uit.


meer info

 

EHvL - Kinderen van Limburg

Kinderen van Limburg

Spelen en ontspannen voor kinderen en gezinnen uit kansengroepen

Kinderen van Limburg is in 2010 opgericht en is een initiatief van gouverneur Herman Reynders. Streefdoel van Kinderen van Limburg is kinderen die in Limburg wonen, in het bijzonder kinderen uit (kans)arme milieus en gezinnen, de kans geven te kunnen spelen en ontspannen. Inspiratie voor de oprichting werd gevonden in de 20ste verjaardag van het Verdrag van de rechten van het kind.
Ieder jaar wordt er minstens één evenement georganiseerd. Een dagje Plopsa, een fandag op KRC Genk, op STVV, een filmevenement … Want alle kinderen moeten de kans krijgen om kind te zijn. Met dergelijke concrete initiatieven wil de 'vzw Kinderen van Limburg' de kinderen simpelweg een leuke dag aanbieden.


meer info

 

EHvL - Kinderen van Limburg

Dazzling Stone vzw

Weeshuis en school in India

Dazzling Stone is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door de Limburgse Marijke Lamberigts. Zij kwam een aantal jaren geleden in contact met een wereldwijde organisatie rond vrijwilligerswerk, Global Volunteers. Via deze weg leerde Marijke in India het Dazzling Stone Home for Children kennen in een voorstad van Chennai.


Een groot gedeelte van de bevolking in en rond Chennai (6 miljoen inwoners) leeft er onder de armoedegrens en ook in de streek rond het home zijn er duizenden, wellicht honderdduizenden kinderen die veel noden hebben. Daarom besloot Marijke een eigen vzw op te richten om deze kinderen te kunnen helpen. Het kindertehuis wil tegemoetkomen aan de opvoedkundige, medische en sociale behoeften van de achtergestelde bevolking in de streek. Dazzling Stone vzw maakte het mede mogelijk dat een nieuw gebouw kon worden opgericht met een grotere capaciteit. In de toekomst wordt werk gemaakt van meer onderwijsfaciliteiten.


meer info