Art 27 vzw werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat stelt: ...

MEER INFO

Basisschool Klavertje Vijf richt zich tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar en wil hen op een interactieve en gedifferentieerde manier op weg helpen bij de ontplooiing van al hun talenten.

MEER INFO

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar met hun eigen klas via het internet. De zieke leerling volgt live de les met zijn of haar eigen klas. ...

MEER INFO

BegeleidingsCentrum Elisabeth biedt opvang en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale handicap en/of gedrags- en emotionele stoornissen.

MEER INFO

Begeleidingscentrum Ter Heide is erkend als instelling voor personen met een diep en ernstig mentale handicap. ...

MEER INFO

Ter Heide is een gespecialiseerd centrum dat mensen met een meervoudige diepe of ernstige verstandelijke handicap ondersteunt en opvangt. ...

MEER INFO

Het BSBO Heideland is een school voor leerlingen met een licht mentale handicap, een matig tot ernstig mentale handicap en een fysische handicap. ...

MEER INFO

BSGO! Park van Genk biedt pluralistisch onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De school wil kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en hen begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren.

MEER INFO

De Wikke biedt kleuter- en lager onderwijs en vorming aan kinderen met een mentale stoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, leerstoornissen of leerlingen met AutismeSpectrumStoornis. ...

MEER INFO

Deze school biedt onderwijs aan leerlingen van 13 tot 21 jaar met een lichte tot ernstige mentale beperking, gedrags- en/of sociale en/of emotionele problemen. Ook leerlingen met autisme kunnen hier naar school.

MEER INFO

CAW Sonar wil het algemeen welzijn van kansarmen en dak- en thuislozen verbeteren. De organisatie neemt initiatieven op het vlak van onder meer gezins- en relationeel welzijn, justitiële hulp, scheidingsbemiddeling en opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen. ...

MEER INFO

Het COS is een ambulant diagnostisch centrum waar multidisciplinair onderzoek wordt gedaan bij jonge kinderen (0 tot 7 jaar) met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsstoornis. ...

MEER INFO

De appelboom is een therapeutisch dagcentrum voor de behandeling van kinderen - peuters en kleuters - met een autismespectrumstoornis (ASS). Het centrum wil behalve therapeutisch ook preventief werken.

MEER INFO

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Hummeltjes biedt kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. ...

MEER INFO

De Oever is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Zij biedt begeleiding op maat aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarvan de opvoedingssituatie als ...

MEER INFO

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen aan educatieve en ontspanningsactiviteiten in de vrije tijd. ...

MEER INFO

De Schakelaar is een vrijwilligersgroep van mensen met en zonder eigen ervaring in armoede. De groep organiseert activiteiten voor kansarme kinderen en jongeren en hun gezin. ...

MEER INFO

Gastvrij Sint-Truiden bekommert zich om de problemen en de noden van asielzoekers. De organisatie wil tot oplossingen komen door het opzetten van projecten en activiteiten. ...

MEER INFO

De gemeente Maasmechelen wil meehelpen om gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen te garanderen voor iedereen die gebruik maakt van het brede onderwijsaanbod. ...

MEER INFO

Jeugdwerking GIGOS Genk-Zuid organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar uit de Genkse wijken Kolderbos-Langerlo, D'ierd-Zonneweelde, Oud en Nieuw Termien en Vlakveld. ...

MEER INFO

Gigos biedt kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar uit de deelwijken van Winterslag een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij aandacht wordt besteedt aan zowel de persoonlijke als sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

MEER INFO

Gigos biedt kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar uit de deelwijken van Winterslag een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij aandacht wordt besteedt aan zowel de persoonlijke als sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

MEER INFO

Europaschool Genk tracht kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit een zeer kansarme buurt op te voeden tot sociale, weerbare en flexibele wereldburgers die hun plaats vinden in de multiculturele maatschappij van morgen. ...

MEER INFO

Deze vzw biedt maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 5 tot 15 jaar de mogelijkheid om aan te sluiten bij bestaande vrijetijdsinitiatieven. ...

MEER INFO

Ingebed in een multiculturele wijk, biedt de Mozaïekschool in Hasselt ervaringsgericht onderwijs aan aan kinderen uit alle lagen van de bevolking. ...

MEER INFO

KIDS draagt zorg voor de opvoeding en ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstige spraak- en/of taalstoornis, een autismespectrumstoornis, en van dove en slechthorende kinderen, jongeren en hun ouders.

MEER INFO

KOPP OP! biedt preventieve ondersteuning aan kinderen van ouders met psychische problemen, hun ouders en andere betrokkenen.

MEER INFO

KVV Verbroedering stelt zich tot doel om verstandelijk gehandicapte jongeren vanaf 12 jaar te laten voetballen. De kinderen trainen én spelen wedstrijden.

MEER INFO

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg wil gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar stimuleren om hun gezinsfuncties ten aanzien van het kind te optimaliseren. ...

MEER INFO

Natuurpunt Beringen richt zich tot alle mensen met een hart voor groen. Een groep van meer dan 75 vrijwilligers organiseert geleide natuurwandelingen, zamelt fondsen in om ...

MEER INFO

Nour staat voor Nieuw, Open, Universeel en Respect, en is een vereniging die een bijdrage wil leveren tot het bevorderen van maatschappelijke participatie in de samenleving. ...

MEER INFO

Het MPI Sint-Ferdinand begeleidt jongeren van 6 tot 21 jaar met leer- en opvoedingsproblemen. Door opvoeding en begeleiding op orthopedagogisch, sociaal, psychologisch ...

MEER INFO

Het OCMW Hasselt wil aan elke persoon maatschappelijke hulp- en dienstverlening verzekeren. ...

MEER INFO

De organisatie geeft hulp aan kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar in ernstige probleemsituaties. ...

MEER INFO

Orthopedagogische Groep Limburg voorziet opvang en observatie voor kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar die worstelen met gedrags- en emotionele problemen.

MEER INFO

BO School Klavertje 3 richt zich tot kinderen met een lichamelijke en/of mentale handicap en kinderen met autisme. ...

MEER INFO

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem wil samen met het OCMW werken aan een lokaal sociaal beleid dat iedere burger de toegang garandeert tot het welzijnsbeleid en de welzijnszorg. ...

MEER INFO

Buurtopbouwwerk Stebo tracht een sterkere samenleving uit te bouwen in achtergestelde buurten en wijken. Men vertrekt daarbij van de reeds aanwezige krachten: ...

MEER INFO

Dienstencentrum Sint-Gerardus biedt opvang en opleiding aan personen met een motorische of meervoudige handicap. ...

MEER INFO

De vzw Tabora biedt een kader waarin kansarme jongeren en volwassenen terecht kunnen voor hun individuele en maatschappelijke ontwikkeling. ...

MEER INFO

De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg (VGGZ) biedt gespecialiseerde ambulante zorg en preventie aan volwassenen, gezinnen, kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met psychische, sociale en relationele problemen. ...

MEER INFO

Pagadder verstrekt onderwijs aan kleuters tussen 2,5 en 6 jaar. Door hen een zo breed mogelijk aanbod op alle ontwikkelingsdomeinen te bieden, wil de school de kleuters ondersteunen in hun ontwikkeling.

MEER INFO