Projecten die wij steunen in 2013

In de loop van 2013 heeft het streekfonds de som van 224.893 euro verdeeld over 44 projecten in de hele provincie. Maak hier kennis met de projecten die steun ontvingen in 2013.


Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

MEER INFO

De organisatie verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar via internet met hun eigen klas en leerkrachten.

MEER INFO

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

MEER INFO

Basisschool Het Bergske verstrekt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar (uitzonderlijk tot 13, 14 jaar).

MEER INFO

BuSO Sint-Elisabeth biedt opvoeding, onderwijs en verzorging aan aan leerlingen met leermoeilijkheden (type 1), met matige mentale mogelijkheden (type 2) en met emotionele en/of gedragsproblemen (type 3).

MEER INFO

De organisatie behartigt de belangen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en van de medewerkers in het (jeugd)werk met maatschappelijk kwetsbare jeugd in Limburg.

MEER INFO

De organisatie biedt hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.

MEER INFO

De Wiekslag biedt hulp aan minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie.

MEER INFO

Dienstencentrum Ter Engelen biedt ondersteuning en zorg op maat aan minderjarigen en volwassenen met een handicap.

MEER INFO

Real FG Berg is een G-voetbalproject dat wekelijks G- en Unified voetbaltrainingen en wedstrijden organiseert voor 20 personen met een verstandelijke beperking.

MEER INFO

G-team Verbroedering Maasmechelen is een voetbalploeg voor jongeren vanaf 12 jaar met een verstandelijke handicap.

MEER INFO

Door het verstrekken van duurzame, kwaliteitsvolle diensten draagt de gemeente Kinrooi bij aan het welzijn van de burger en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

MEER INFO

De gemeente Maasmechelen wil netoverschrijdend meehelpen om gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen te garanderen aan iedereen die aan iedereen die gebruik maakt van het onderwijsaanbod.

MEER INFO

Gigos Genk-Zuid biedt jongeren tussen 3 en 25 jaar uit de Genkse kansarme wijken Kolderbos-Langerlo, D'ierd-Zonneweelde, Oud en Nieuw Termien en Vlakveld.

MEER INFO

Gigos Nieuw-Sledderlo biedt jongeren tussen 3 en 25 jaar een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de persoonlijke als de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

MEER INFO

Go! de Puzzel maakt deel uit van Scholengroep 16 van het Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

MEER INFO

IMVOWA is een kleuter- en lagere school.

MEER INFO

Deze voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg biedt hulp aan jongeren van 2 tot 20 jaar en hun gezinnen, die omwille van omstandigheden (voorlopig) niet langer thuis kunnen leven.

MEER INFO

Allochtone jongeren vinden hun weg vaak niet naar bestaande jongerenverenigingen.

MEER INFO

KVG Vorming is een sociaal-culturele vereniging die zich richt tot mensen met en zonder handicap.

MEER INFO

De organisatie biedt preventieve ondersteuning aan kinderen, jonger dan 18, van ouders met psychische problemen (KOPP).

MEER INFO

Het MPI begeleidt jongeren met leer- en opvoedingsproblemen in verschillende leefgroepen.

MEER INFO

MPI De Dageraad biedt onderwijs op maat van elk kind, waarbij de klemtoon ligt op maatschappelijk en functioneel leren, ervaringsgericht werken en sociale vaardigheden.

MEER INFO

Wereldwinkel Genk promoot eerlijke handel. Daarnaast zijn zij prominent aanwezig op verschillende evenementen met als doel op een een laagdrempelige manier mensen te bereiken en hen te overtuigen van het fairtradeverhaal.

MEER INFO

Elkeen begeleidt jaarlijks een 55-tal jongeren tussen 3 en 18 jaar uit een problematische opvoedingssituatie.

MEER INFO

RIMO Limburg ondersteunt groepen mensen die uitgesloten worden van het recht op een behoorlijk leven.

MEER INFO

Het Rode Kruis organiseert een deel van de opvang van asielzoekers.

MEER INFO

De hoofdactiviteit kan worden verwoord in 'Bed, Bad en Brood'. De Bark voorziet onderdak, voeding, kleding en veiligheid voor asielzoekers tijdens hun asielprocedure.

MEER INFO

De school SBS Zonneweelde biedt buitengewoon secundair onderwijs aan voor jongeren van 13 tot 21 jaar met een mentale en/of fysieke beperking.

MEER INFO

Sint-Elisabeth is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, verbonden aan een begeleidingscentrum en een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

MEER INFO

De organisatie geeft onderwijskundige ondersteuning aan kinderen van 2,5 tot 13 jaar met een motorische beperking.

MEER INFO

De school biedt onderwijs en opvoeding aan zorgkinderen van 3 tot 13 jaar die in het gewoon onderwijs onvoldoende ontwikkelingskansen krijgen.

MEER INFO

De organisatie 'Onderwijs en Opvoeding' van de stad Beringen streeft naar gelijke onderwijs- en opvoedingskansen voor kinderen en jongeren.

MEER INFO

De adviesraad van Halen organiseert het lokale overleg tussen diverse verenigingen in verband met gehandicaptenbeleid.

MEER INFO

Het Steunpunt Onderwijs en Opvoeding beoogt het creëren van gelijke onderwijskansen en gelijke onderwijsrechten voor iedereen, met de primaire focus op maatschappelijk kwetsbare groepen.

MEER INFO

Het stadsbestuur Dilsen-Stokkem legt sterk de nadruk op een lokaal sociaal beleid.

MEER INFO

't Weyerke biedt in de regio West-Limburg aangepaste dagbesteding en kwalitatieve kort- en woonopvang voor personen met een matig, ernstig of diep mentale handicap of met een niet-aangeboren hersenletsel.

MEER INFO

't Weyerke biedt aangepaste dagbesteding en kwalitatieve kort- en woonopvang voor personen met een matig, ernstig of diep mentale handicap of met een niet aangeboren hersenletsel.

MEER INFO

Tevona biedt woon- en dagopvang aan volwassen personen met een verstandelijke beperking in de regio Genk, Hasselt, Riemst en Tongeren.

MEER INFO

De Tevhid Moskee organiseert taallessen, computerlessen en sociale, culturele en sportieve activiteiten.

MEER INFO

De organisatie werkt met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar.

MEER INFO

De organisatie biedt gespecialiseerde, ambulante zorg en preventie aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen met psychische, sociale en relationele problemen.

MEER INFO

Warm Hart is een vereniging die strijdt tegen elke vorm van uitsluiting die armoede teweeg brengt. ARMOEDE is meer dan een tekort aan geld, het gaat over het missen van allerlei kansen. Ze streven naar een menswaardig bestaan voor iedereen.

MEER INFO

YAR Vlaanderen biedt jongeren tussen 15 en 21 jaar, met een dossier bij de jeugdrechter, een kans om hun leven weer op de sporen te krijgen.

MEER INFO