Projecten die wij steunen in 2014

In 2014 steunde Een Hart voor Limburg 44 lokale projecten voor meer dan 225.000 euro. Wilt u meer weten over deze projecten en de mensen die zich ervoor inzetten? U vindt hun verhaal hieronder.


De organisatie zet zich in om de slaagkansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de samenleving te verhogen.

MEER INFO

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

MEER INFO

Via culturele, socioculturele, sportieve en educatieve activiteiten zorgt de organisatie voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

MEER INFO

Go! de Puzzel streeft naar een totale ontwikkeling van het kind tot een volwaardig lid van de maatschappij, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging en sociale of financiële status.

MEER INFO

De organisatie doet aan opvang en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen.

MEER INFO

BeestigonderWijs ontwikkelt in synergie met haar onderwijspartners een onderwijsflankerend aanbod in Limburg.

MEER INFO

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

MEER INFO

De apenstaart organiseert een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar ,voor- en naschools, tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen in de wijken Bret, Gelieren en Oud-Waterschei.

MEER INFO

CAW Limburg biedt in de provincie Limburg laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

MEER INFO

De organisatie biedt opvang en begeleiding aan ouders en hun kinderen, gericht op het verbeteren van het gezinsfunctioneren en de herintegratie in de maatschappij.

MEER INFO

Het centrum richt zich tot kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met ontwikkelingsstoornissen of specifieke kinderpsychiatrische problemen.

MEER INFO

Het centrum doet aan gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie voor een breed publiek.

MEER INFO

De Egeltjes is een jonge organisatie die zich bevindt op het kruispunt van kinderopvang, welzijn en onderwijs.

MEER INFO

De Hummeltjes begeleidt gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.

MEER INFO

De Oever is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die begeleiding op maat aanbiedt aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarvan de opvoedingssituatie als problematisch wordt ervaren.

MEER INFO

De regenbOog organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap.

MEER INFO

Sint-Oda stelt alles in het werk om bij te dragen aan het geluk van mensen met een verstandelijke beperking.

MEER INFO

Ter Engelen organiseert zorg en begeleiding voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap.

MEER INFO

Elkeen begeleidt minderjarigen en biedt tijdelijke hulp aan in acute, vastgelopen, complexe en onduidelijke problematische opvoedingssituaties.

MEER INFO

De organisatie richt zich tot kinderen met een (zwaar) lichamelijke en/of mentale beperking, ASS of een visuele beperking.

MEER INFO

Gastama organiseert de opvang en het onthaal van asielzoekers - vluchtelingen en hun kinderen - in de regio Groot-Tongeren.

MEER INFO

Gastvrij Sint-Truiden bekommert zich om de problemen van vluchtelingen, asielzoekers, vreemdelingen en migranten.

MEER INFO

Binnen het gemeentebestuur worden vanuit het Team Maatschappelijke Participatie wekelijks werkingen opgezet waar maatschappelijk kwetsbare groepen aan kunnen deelnemen.

MEER INFO

De organisatie wil mensen met een mentale en/of fysieke beperking de voordelen van hippotherapie en therapeutisch paardrijden (EAT) laten ervaren.

MEER INFO

De organisatie vangt kinderen van 2,5 tot 12 jaar op van werkende of studerende ouders, tijdens schooldagen, voor en na school en op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.

MEER INFO

IN-Z is een lokale dienst voor thuiszorg en gezinsondersteuning.

MEER INFO

Jeugdtehuis is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg en bestaat uit drie geledingen: twee residentiële leefgroepen en een dagcentrum.

MEER INFO

Het dagcentrum richt zich tot kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun gezinnen, die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.

MEER INFO

De organisatie biedt hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.

MEER INFO

Kinderkribbe Ter Duinen is een erkend, kwalitatief, verticaal werkend kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

MEER INFO

Landelijke Kinderopvang is de grootste organisator van kinderopvang in Vlaanderen.

MEER INFO

De vereniging geeft steun aan personen die in hun menselijke ontwikkeling begeleiding nodig hebben.

MEER INFO

De organisatie biedt begeleiding en assistentie aan volwassenen met een handicap op diverse domeinen van het dagelijks leven.

MEER INFO

Gevestigd in een vroegere mijngemeente telt de multiculturele school Beekbeemden bijna 60% kansarme leerlingen.

MEER INFO

PAS is een netwerkorganisatie, actief inzake opvoedings- en gezinsondersteuning, hulpverlening en welzijn.

MEER INFO

Sopeh organiseert ambulante hulpverlening in de vorm van pleegzorg.

MEER INFO

RIMO Limburg ondersteunt groepen mensen die uitgesloten worden van het recht op een behoorlijk leven.

MEER INFO

RIMO Limburg ondersteunt groepen mensen die uitgesloten worden van het recht op een behoorlijk leven.

MEER INFO

De school verstrekt opvoeding en onderwijs aan leerlingen met beperkingen.

MEER INFO

De Tevhid Moskee organiseert taallessen, computerlessen en sociale, culturele en sportieve activiteiten.

MEER INFO

De organisatie werkt met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar.

MEER INFO

De organisatie staat in voor het opvangen van meldingen, de diagnostiek en de kortdurende behandeling van kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling en/of seksueel misbruik.

MEER INFO

Berkenbos is een school die niet enkel focust op het onderwijstraject, maar ook op de persoonlijke talenten en dromen van de kinderen.

MEER INFO

De organisatie biedt kwalitatieve opvang aan kinderen tussen 0 en 3 jaar, zodat hun ouders de mogelijkheid hebben om te gaan werken, een opleiding te volgen of te solliciteren.

MEER INFO