In 2015 financiert Een Hart voor Limburg 45 projecten, goed voor een totaalbedrag van 225.662 euro. Deze Limburgse projecten zetten zich in om meer kansen te creëren voor kwetsbare kinderen en jongeren en ze zo beter te integreren in de maatschappij. In mei 2015 doen we een nieuwe projectoproep, voor mensen die steun willen aanvragen voor het jaar 2016. Maakt u graag kennis met de werking van Een Hart voor Limburg in 2015? Volg dan mee op deze site!Akindo richt vakanties in voor kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de overtuiging dat een zinvolle vrijetijdsbesteding een waardevolle bijdrage levert aan hun persoonlijke ontwikkeling.

MEER INFO

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: '€˜Iedereen heeft het recht om te genieten van Kunst en Cultuur'.

MEER INFO

Via culturele, socioculturele, sportieve en educatieve activiteiten zorgt de organisatie voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

MEER INFO

Medewerkers van de vrijwilligersorganisatie Auxilia geven 1 à 2 uur per week les aan schoolgaande kinderen, jongeren en volwassenen.

MEER INFO

Go! De Lettertuin maakt deel uit van Scholengroep 14 van het Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

MEER INFO

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

MEER INFO

De Buidtelberg is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags-en/of emotionele problemen en/of ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, ...).

MEER INFO

BuSO KIDS is een school voor buitengewoon secundair onderwijs en maakt deel uit van vzw KIDS en scholengemeenschap Sint-Quintinus.

MEER INFO

Sint-Elisabeth is een school voor secundair onderwijs voor kinderen en jongeren met een matig tot ernstig meervoudige handicap.

MEER INFO

Campus De Helix is het permanente samenwerkingsverband tussen de vier vroegere katholieke scholen van Maasmechelen: het H.-Hartcollege (HHC), het Instituut Maria Opdracht (IMO), het Technisch Instituut Maasmechelen (TIM) en het Sint-Barbara Instituut - centrum voor volwassenenonderwijs.

MEER INFO

De Hummeltjes is een zelfstandig kinderdagverblijf, gestart in 1996. De groepsopvang richt zich op 25 kinderen die nog niet naar de basisschool gaan (van 0 tot 3 jaar).

MEER INFO

CKG De Stap is een centrum dat hulp biedt aan gezinnen met kinderen waar het opvoedingsgebeuren dreigt vast te lopen of vastgelopen is.

MEER INFO

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg helpt ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met kinderen tussen 0 en 12 jaar met vragen rond de opvoeding van hun kinderen.

MEER INFO

CMGJ is het Limburgs steunpunt voor maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren.

MEER INFO

De Boomgaard 1 is een kleuter- en lagere school die deel uitmaakt van de KT-scholengroep. De school ligt in een kansarme buurt in Hasselt.

MEER INFO

De Droomboom is een centrum voor naschoolse opvang en vrijetijdsbesteding voor alle kinderen van de Vrije Lagere School Berkenbos in Heusden-Zolder.

MEER INFO

De regenbOog organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap.

MEER INFO

Ter Engelen organiseert zorg en begeleiding voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap.

MEER INFO

De Tevhid Moskee stelt zich tot doel om educatieve ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren uit kansarme milieus (op het niveau basis- en secundair onderwijs).

MEER INFO

Domo werkt met vrijwilligers die, op vraag van ouders, wekelijks als vriend aan huis gaan bij kwetsbare gezinnen.

MEER INFO

De school biedt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit alle lagen van de bevolking.

MEER INFO

Gigos zet zich in om kleuters, kinderen en jongeren een kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde invulling van hun vrije tijd te bieden.

MEER INFO

MunaCo is een project van Het Steger en brengt jongeren, bijzondere doelgroepen en cultuur dichter bij elkaar.

MEER INFO

IN-Z is een lokale dienst voor thuiszorg en gezinsondersteuning.

MEER INFO

Jeugdtehuis is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg en bestaat uit drie geledingen: twee residentiële leefgroepen en een dagcentrum.

MEER INFO

JOPLim staat voor Jongeren- en OuderParticipatie Jeugdzorg Limburg.

MEER INFO

Het Katarsis programma is een modulair totaaltraject op maat van drugverslaafden, met als doel hen te re-integreren in de maatschappij.

MEER INFO

KIDS biedt residentiële zorg, ambulante zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met spraaktaalstoornissen, met autismespectrumstoornissen en aan dove en slechthorende kinderen en jongeren.

MEER INFO

Limburgse Stichting Autisme richt zich tot gezinnen met een persoon met autisme in de provincie Limburg.

MEER INFO

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg helpt ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met kinderen tussen 0 en 12 jaar met vragen rond de opvoeding van hun kinderen.

MEER INFO

De organisatie biedt verblijf aan 34 minderjarige jongens en meisjes (0 tot 18 jaar) uit een problematische leefsituatie.

MEER INFO

De opvoedingswinkel wil iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren ondersteuning aanbieden bij vragen of zorgen in verband met opvoeding.

MEER INFO

De scholengemeenschap staat voor een Brede School, gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het ondersteunen en/of creëren van een brede leer- en leefomgeving.

MEER INFO

De dienst Pleegzorg Limburg wil bijdragen aan het optimaliseren van de ontplooiingskansen in pleeg-en gastgezinnen van kinderen, jongeren en volwassenen die tijdelijk of langdurig in een pleegzorgsituatie verkeren.

MEER INFO

PROFO verzorgt over heel Vlaanderen tal van trajecten voor jongeren uit het systeem 'leren en werken'.

MEER INFO

RIMO Limburg ondersteunt groepen mensen die uitgesloten worden van het recht op een behoorlijk leven.

MEER INFO

Rode Kruis Vlaanderen vangt asielzoekers op in veertien opvangcentra, waaronder het opvangcentrum O.C. Ter Dennen in Lanaken.

MEER INFO

Het opvangcentrum Valkenhof in Overpelt bestaat sinds 1991 en is gelegen in een bosrijke omgeving van Noord-Limburg.

MEER INFO

De Sint-Elisabethschool biedt buitengewoon kleuter- en lager onderwijs aan voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar, met als specialisatie onderwijs aan kinderen met autisme spectrum stoornis.

MEER INFO

Sint-Gerardus ondersteunt leerlingen met motorische beperkingen in het BO en in het gewoon onderwijs.

MEER INFO

Stad Halen organiseert sport- en animatiedagen voor kinderen, jongeren en volwassenen, al dan niet met een beperking.

MEER INFO

Het Dienstencentrum Sint-Gerardus begeleidt peuters en kleuters, kinderen, tieners en jongvolwassenen en volwassenen met een motorische, neuro-motorische of meervoudige handicap.

MEER INFO

Tevona ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking.

MEER INFO

VFG is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socio-culturele vereniging en vrijwilligersorganisatie en partner van de Socialistische Mutualiteiten.

MEER INFO

Villa Basta is een cultuurwerkplaats voor jonge mensen. Een creatieve werkplek waar kinderen, tieners en jonge mensen experimenteren met theater, muziek, dans, beeld en nieuwe media. Villa Basta organiseert workshops, cursussen, projecten, producties en festivals voor en door jonge mensen.

MEER INFO