De vzw Akindo organiseert al meer dan 50 jaar vakanties voor kinderen en jongeren uit sociaal kwetsbare milieus.

MEER INFO

Het Berenhuis is een vrolijk centrum voor taalactivering en kunsteducatie in Heusden-Zolder.

MEER INFO

Medewerkers van de vrijwilligersorganisatie Auxilia geven 1 à 2 uur per week les aan schoolgaande kinderen, jongeren en volwassenen die een leerdoel beogen, maar over beperkte kansen beschikken en nergens anders terechtkunnen om hun doel te bereiken.

MEER INFO

Zwemclub Avali vzw organiseert zwemlessen aan personen met een beperking. Het gaat voornamelijk over kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We geven zowel watergewenning als training aan competitiezwemmers.

MEER INFO

Bazarts vzw is een organisatie die creativiteit wil bevorderen bij kinderen, met of zonder beperking, jong of oud, allochtoon of autochtoon.

MEER INFO

Buddy bij de wieg is een project ism PXL waarbij studenten vroedkunde en sociaal verpleegkunde kwetsbare gezinnen ondersteunen tijdens de zwangerschap, geboorte en kraamperiode.

MEER INFO

De Wissel is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs in Genk.

MEER INFO

BuSO Sint-Elisabeth organiseert secundair onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften.

MEER INFO

BuSO Sint-Gerardus is een school in het buitengewoon secundair onderwijs.

MEER INFO

CAW Limburg vzw biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp aan mensen. Dit onder de vorm van informatie en advies, psychologische begeleiding, preventie en ook onderdak in crisissituaties.

MEER INFO

De Zeshoek is een Centrum voor Integrale Gezinshulp, erkend door het agentschap jongerenwelzijn.

MEER INFO

VZW De Droomboom biedt kansarme kinderen en jongeren wekelijks naschoolse activiteiten aan; gebaseerd op plezierige, zinvolle en positief geïnspireerde vrijetijdsbesteding.

MEER INFO

De Egeltjes vzw is een kinderopvang voor peuters of kleuters met stekeltjes. Dit zijn kinderen uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een ontwikkelingsvertraging, een handicap, autisme, kinderen komende uit moeilijke gezinssituaties.

MEER INFO

Saudade is een leer- en leefgroep voor Niet Begeleide Buitenlandse Minderjaringen te Lummen. Bij Saudade willen we de jongeren een plek geven waar ze zich thuis kunnen voelen. We stimuleren hun sociale vaardigheden en leren ze deelnemen aan het sociale leven.

MEER INFO

De 3 scholen uit Beringen-Mijn (De Horizon, Het Mozaïek, ’t Ateljeeke) gingen dit schooljaar samen met opbouwwerk RIMO Limburg en de dienst Samenleven van de stad van start met een Brede School.

MEER INFO

Depot Margot is een sociaal distributieplatform voor kwetsbare Limburgers (onder de koepel van vzw RIMO/samenlevingsopbouw) dat via sociale- en hulporganisaties en sociale kruideniers hen voordelig aan gezonde voeding en kwaliteitsvolle onderhouds- en verzorgingsproducten helpt.

MEER INFO

Dienstencentrum Ter Engelen biedt een zeer breed aanbod in de opvang van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Dit onder de vorm van residentiële opvang, zinvolle dagbesteding tot andere initiatieven.

MEER INFO

Freem vzw organiseert allerlei initiatieven die met zingeving te maken hebben. Zo organiseren ze al jaren workshops rond filosoferen met kinderen, diversiteits- en antiracismetrainingen enz.

MEER INFO

Om isolatie en drop-out te voorkomen werd G-Gym “Ik ben er ook” opgericht; een vereniging voor kinderen met autismespectrumstoornis waar men in een veilige omgeving een ruim sportaanbod kan aanbieden.

MEER INFO

Jeugdwelzijnswerk Gigos Sledderlo bekommert zich om maatschappelijk kwetsbare jongeren uit de wijk Sledderlo in Genk.

MEER INFO

Vzw Habbekrats is een onafhankelijke jeugdwelzijnsorganisatie die zich onvoorwaardelijk inzet voor jongeren uit de kansengroepen tussen de 8 en 25 jaar. Ze vertrekken hierbij steeds vanuit de Rechten van het Kind.

MEER INFO

Het Steger wil op een creatieve manier vorm geven aan de vermaatschappelijking van de zorg. Ze werken project- en workshopsgewijs op het snijvlak van ergo- en creatieve therapie, erfgoed, kunsteducatie, het sociaalartistieke en foodconcepts.

MEER INFO

Hockeyclub Phoenix te Neerpelt kent een vliegende start. In 2012 besloten enkele enthousiastelingen een nieuwe hockeyclub op te richten. Nu, 5 jaar later telt de club reeds 325 leden en gaat er prat op een echte familieclub te zijn.

MEER INFO

Internaat De Dageraad vangt jongens en meisjes op van 2,5 tot 21 jaar met een autismespectrumstoornis, een mentale beperking of leerproblemen.

MEER INFO

VZW Jeugdtehuis is een organisatie van de bijzondere jeugdzorg en bestaat uit 4 afdelingen in Limburg. Het vangt jongens en meisjes op van 0 tot 21 jaar die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door de Ondersteuningscentra Jeugdzorg.

MEER INFO

Judoclub Meeuwen-Gruitrode is een van de grootste clubs in de provincie en is een zestal jaren geleden ook gestart met G-judo. Ze staan open voor alle sporters, ze maken hierin geen enkel onderscheid.

MEER INFO

Vzw Kompas is een voorziening binnen het agentschap Jongerenwelzijn. Het biedt kortdurende hulp aan kinderen en jongeren in een problematische en verontrustende leefsituatie.

MEER INFO

“Street Heroes Hasselt” is een project van de jeugdopleiding van voetbalvereniging Sporting Hasselt samen met Q²Q-coaching. We willen kinderen en jongeren uit kansarme buurten actief aan het sporten krijgen en dat via de voetbalwereld, de volkssport bij uitstek.

MEER INFO

Het Medisch Centrum Sint-Jozef biedt deskundige totaalzorg aan patiënten met een psychiatrische of psychische problematiek. Ze werken met een breed therapeutisch aanbod aan het herstel van het individu.

MEER INFO

Muziek voor ieder kind (kortweg MIK) is opgericht in 2014 onder impuls van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg en het Streekfonds Een Hart voor Limburg. Het muziek educatief programma “Ukelila” loopt in verschillende basisscholen in Limburg.

MEER INFO

Het Orthopedisch Centrum Sint-Ferdinand heeft zowel een volwassen- als een jongerenwerking. Het biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan personen met een mentale beperking of met een gedrags- en/of een emotionele stoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis.

MEER INFO

De vzw PAS is een samenwerking van 25 organisaties uit het Genkse, die bezig zijn met opvoeding ondersteunende activiteiten. Het project Pedagogische Trajecten (PeTra) heeft hier ook zijn vaste stek gevonden.

MEER INFO

De Provinciale Technische School Maasmechelen biedt naast het normale reguliere technische- en beroepsopleidingsaanbod een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. In deze klassen krijgen de anderstalige jongeren een taalbad Nederlands van een jaar waarna ze kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

MEER INFO

Het Rode Kruis Vlaanderen staat in voor de opvang van asielzoekers in Vlaanderen. In het opvangcentrum te Heusden-Zolder verblijven 94 bewoners waaronder ook ouders met kinderen en niet begeleide minderjarigen tijdens het verloop van hun asielaanvraag.

MEER INFO

Campus De Regenboog behoort tot de scholengroep Onze-Lieve-Vrouw waar jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte les volgen: jongeren met ernstige leerstoornissen, een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis, of gedrags- en emotionele problemen.

MEER INFO

Vzw Thebe is de enige jeugdwelzijnsorganisatie in Maasmechelen. Ze bieden kinderen en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan en werken op een laagdrempelige manier met een methodische aanpak.

MEER INFO

De Turkse oudervereniging Genk wil in haar werking de volgende periode een sterke focus leggen op de rechtstreekse begeleiding van kinderen, jongeren en ouders. Dit zowel tijdens het schooljaar alsook in de vakantieperiodes.

MEER INFO

Met twinsporten organiseert de Halense adviesraad voor personen met een handicap en een grote groep vrijwilligers een sport- en animatiedag voor mensen met en zonder beperking. Jaarlijks bereiken ze ongeveer 400 deelnemers, waarvan het merendeel kinderen en jongeren.

MEER INFO

Vibez is de jongerenorganisatie van De Voorzorg, in samenwerking met Joetz Limburg en Let’s Go Urban Limburg. Men organiseert kinder- en jongerenvakanties die net dat iètjes anders zijn.

MEER INFO