Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

AGB Genk/C-mine Cultuurcentrum

C-mine Cultuurcentrum presenteert jaarlijks een uitgebreid aanbod professionele kunsten. Het bereikt jonge kinderen met school- en familievoorstellingen, familiedagen en educatieve projecten. Het centrum wil zich nog meer richten op kinderen uit de wijken die hun weg naar C-mine moeilijker vinden.

Lees verder

Arktos Limburg vzw

Arktos is een expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident lijkt. De vzw begeleidt de kinderen en jongeren met allerlei projecten naar een plek in de samenleving. Ook voor ouders en school organiseert ze opleidingen.

Lees verder

ART 27 vzw

Art 27 vzw wil kunst en cultuur bieden aan iedereen. In het Centrum voor Taalactivering en Kunsteducatie Het Berenhuis wil de organisatie met kunst een open dialoog aangaan en de rijkdom van talen samen ontdekken. Het Berenhuis organiseert ook activiteiten op maat.

Lees verder

Autisme Limburg vzw

Autisme Limburg vzw organiseert en ondersteunt culturele, socio-culturele, sportieve en educatieve activiteiten voor personen met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen zijn er onder andere de speelpleinwerking de Puzzel tijdens de schoolvakanties, voor de jongeren jeugdwerking de Spetters tijdens het schooljaar.

Lees verder

Auxilia vzw regio Limburg

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers. De vzw organiseert schooltaakbegeleiding aan kinderen en jongeren met beperkte kansen en die anders nergens terecht kunnen. Vrijwilligers ondersteunen meestal individueel aan huis, maar soms ook in de school van de leerling.

Lees verder

Bethanië vzw

Bethanië vzw is een multifunctioneel centrum voor schoolgaande kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. De vzw biedt verblijf, dagopvang en mobiele ambulante begeleiding. Ouders, familie en de school worden nauw betrokken in de begeleiding.

Lees verder

Buidtelberg vzw

Vrije basisschool De Buidtelberg is een kleinschalige school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags- of emotionele problemen, met ontwikkelingsstoornissen en met autisme. De school spitst zich niet enkel op het educatieve aspect toe, maar op de totaalontwikkeling.

Lees verder

BuSO Sint-Gerardus

Sint-Gerardus staat in voor onderwijs en zorg op maat van peuters, kinderen en jongeren met (neuro)motorische beperkingen. Daarnaast ondersteunt de school voor buitengewoon onderwijs ook leerlingen met een beperking en hun leerkrachten die les volgen in het gewone onderwijs.

Lees verder

BuSO Sint-Elisabeth

BuSO Sint-Elisabeth is een school gericht op jongeren met een verstandelijke beperking, een emotionele of gedragsstoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis. Van een individuele begeleiding tot flexibele leertrajecten, elke jongere krijgt er buitengewone kansen.

Lees verder

CAD Limburg

Het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen biedt psychiatrische, psychologische en maatschappelijke zorg aan adolescenten met een verslavingsprobleem van alcohol, gokken, gamen of illegale drugs. CAD biedt ambulante hulp, je kan er op consultatie, er zijn geen opvangmogelijkheden.

Lees verder

CAW Limburg vzw

CAW Limburg vzw biedt in heel de provincie actief. Het biedt laagdrempelige hulp aan iedereen die het moeilijk heeft als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. De vzw verstrekt advies, geeft psychosociale begeleiding en organiseert onderdak in crisissituaties.

Lees verder

Daidalos vzw

Daidalos vzw ondersteunt gezinnen waar het opvoeden en samenleven moeilijk verloopt. De vzw houdt daarbij rekening met elk gezinslid. Hulp is slechts tijdelijk, want met wat hulp en een duwtje in de rug kunnen gezinnen na een tijdje opnieuw op eigen krachten verder.

Lees verder

De Egeltjes vzw

De Egeltjes vzw is een kinderopvang voor peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een ontwikkelingsvertraging, een handicap, autisme of kinderen komende uit moeilijke gezinssituaties. Daarnaast willen we ook een plek zijn waar ouders zich thuis voelen, mee denken en mee-doen.

Lees verder

De regenbOog vzw

De regenbOog vzw organiseert het hele jaar door maar vooral tijdens de schoolvakanties speelpleinactiviteiten en opvang voor kinderen en jongeren met een beperking.

Lees verder

De Terrelling vzw

Met de Brede School de Terrilling organiseren de drie scholen uit Beringen-Mijn ism Samenlevingsopbouw RIMO Limburg naschoolse activiteiten. Het vrijetijdsaanbod met leuke activiteiten is voor alle kinderen tot 12 jaar die in Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan.

Lees verder