Art 27 vzw wil kunst en cultuur bieden aan iedereen. Als vrolijk Centrum voor Taalactivering en Kunsteducatie geloven we in het belang van een goede kennis van het Nederlands met respect voor de thuistaal. Kunst leent zich uitstekend om een open dialoog aan te gaan, het gebruikelijke denkkader te verlaten en zo de rijkdom van talen te ontdekken.

MEER INFO

De Autisme Limburg vzw organiseert en ondersteunt culturele, socio-culturele, sportieve en educatieve activiteiten voor personen met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen is er onder andere de speelpleinwerking de Puzzel tijdens de schoolvakanties, voor de jongeren is dat jeugdwerking de Spetters tijdens het schooljaar.

MEER INFO

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers. De vzw organiseert schooltaakbegeleiding aan kinderen en jongeren met beperkte kansen en die anders nergens terecht kunnen. Vrijwilligers ondersteunen meestal individueel aan huis, maar soms ook in de school van de leerling.

MEER INFO

De Belgische-Turkse Cultuur en Vriendenkring wilt gezinnen samenbrengen door middel van verschillende culturele activiteiten.

MEER INFO

Bethanië vzw is een multifunctioneel centrum voor schoolgaande kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. De vzw biedt verblijf, dagopvang en mobiele ambulante begeleiding. Ouders, familie en de school worden nauw betrokken in de begeleiding.

MEER INFO

Met de Brede School De Terrilling organiseren drie scholen uit Beringen-Mijn i.s.m. Samenlevingsopbouw RIMO Limburg naschoolse activiteiten. Het vrijetijdsaanbod met leuke activiteiten is bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar die in Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan.

MEER INFO

BuBaO de Dolfijn is een school voor Buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs en biedt aangepast onderwijs voor kinderen van type 3 & 9.

MEER INFO

BuSO Sint-Elisabeth richt zich als school op jongeren met een verstandelijke beperking, een emotionele of gedragsstoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis. Van een individuele begeleiding tot flexibele leertrajecten, elke jongere krijgt er buitengewone kansen.

MEER INFO

Het inloophuis “De Kolibrie” heeft als doel om mensen in Noord-Limburg te ondersteunen die te maken krijgen met een chronische ziekte. Naast de lichamelijke ongemakken die eender welke chronische aandoening met zich meebrengt, is het voor de mensen die ermee geconfronteerd worden ook mentaal en sociaal zwaar om de ziekte te accepteren en een plek te geven in hun dagelijkse leven. Vooral op dat laatste punt biedt De Kolibrie steun. Ondanks hun kwetsbaarheid/beperking is het belangrijk dat ze in hun kracht blijven staan, dat ze hun talenten en competenties ten volle blijven ontplooien.

MEER INFO

CKG De Stap helpt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, die vragen hebben over de opvoeding en begeleiding kunnen gebruiken om moeilijke situaties om te buigen naar succesverhalen.

MEER INFO

De regenbOog vzw organiseert het hele jaar door, maar vooral tijdens de schoolvakanties, speelpleinactiviteiten en opvang voor kinderen en jongeren met een beperking.

MEER INFO

De Wiekslag vzw helpt minderjarigen en hun familie om veilig en goed samen te leven. Daarvoor werken ze altijd samen met de mensen die voor het gezin belangrijk zijn (ouders, broers, zussen, andere familieleden, vrienden, leerkrachten,...).

MEER INFO

Dienst Ambulante Begeleiding is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een mentale, motorische, meervoudige handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel. De afdeling zorgconsulentschap biedt inhoudelijke ondersteuning van budgethouders die het persoonlijke assistentiebudget ontvangen.

MEER INFO

De organisatie Fred heeft als doel meer kinderen in contact te brengen met cultuur. Dit vanuit een gedeelde visie dat cultuur sociaal is en vorm geeft aan het samenleven. Deelnemen aan cultuur maakt kinderen mentaal en fysiek gezonder, leidt tot een grotere emotionele betrokkenheid en meer zelfreflectie. Het versterkt de sociale banden tussen kinderen, in de eigen groepen en daarbuiten. De meest democratische vorm om kinderen meer in contact te brengen met kunst en cultuur is via de scholen want daar worden immers alle kinderen bereikt, ook de maatschappelijk kwetsbare kinderen.

MEER INFO

G-Karate Leopoldsburg is een onafhankelijke club en richt zich op mensen met een beperking. De trainingen worden gegeven door internationaal geschoolde trainers met een hart voor deze doelgroep.

MEER INFO

GO! Basisschool Europaschool Genk biedt onderwijs aan kinderen van 2.5 tot 12 jaar uit alle lagen van de bevolking. Alle leerlingen krijgen gelijke kansen binnen het onderwijsproject. De belangrijkste pijlers van de Europaschool zijn taal, talentontwikkeling, creativiteit, brede leef-en leeromgeving, sport, warmte en succes.

MEER INFO

Groep INTRO maakt samen met medewerkers, partners en bedrijven werk van persoonlijke groei end dit via arbeid, vorming en begeleiding.

MEER INFO

De Berk is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor jongens en meisjes van 2,5 tot 13 jaar. Zij richten zich vooral tot kinderen met leerstoornissen, kinderen met een lichte mentale handicap, kleuters en lagereschoolkinderen met autisme of met een matige tot ernstige mentale handicap.

MEER INFO

Turnclub Gym 90 Beringen vzw staat voor veelzijdig bewegen met een breed, laagdrempelig en eigentijds trainingsprogramma. Wij bieden gymnastiek en dans aan op een opvoedkundige, fysieke en sociaal-maatschappelijk verantwoorde wijze. Iedereen kan bij ons terecht, zowel voor competitie als recreatie, van kleuter tot volwassen, zowel meisjes als jongens, ongeacht beperking, nationaliteit en sociale klasse.

MEER INFO

JKVG vzw werd in 1975 opgericht om de jongerenwerking binnen KVG verder uit te bouwen. De organisatie breidde haar werkzaamheden uit naar tewerkstelling voor personen met beperkingen.

MEER INFO

Jongerenwerking Pieter Simenon gaat op een creatieve, dynamische en open manier verbindingen maken, breuken voorkomen en relaties tussen jongeren, hun leefomgeving en de samenleving herstellen.

MEER INFO

Judoclub Meeuwen-Gruitrode werkt op een inclusieve manier en integreert sedert een achttal jaren personen met een beperking in de reguliere clubwerking. De judoclub telt momenteel zeventien G-judoka’s.

MEER INFO

KIDS vzw biedt onderwijs, residentiële en ambulante zorg aan doven en slechthorenden, personen met een autismespectrumstoornis en/of spraaktaalstoornis.

MEER INFO

Koninklijke Sporting Hasselt is een voetbalvereniging met een jeugdafdeling. De club is toegankelijk voor iedereen. Door middel van projecten wilt Sporting Hasselt ook kinderen en jongeren uit kansarme buurten de stap naar het verenigingsleven doen zetten. Sport is de hefboom, voetbal het instrument.

MEER INFO

De Limburgse Stichting Autisme biedt een professionele en kwaliteitsvolle mobiele, ambulante begeleiding aan gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsproblematiek, een mentale handicap, een motorische handicap, een niet aangeboren hersenletsel of een stoornis in het autistisch spectrum.

MEER INFO

Molenberg vzw is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun ouders. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen.

MEER INFO

MPI De Dageraad is een school voor buitengewoon onderwijs met een internaat van het GO! De school biedt onderwijs aan leerlingen met een mentale beperking, leerstoornissen of autisme.

MEER INFO

Sinds 2000 neemt MUS-E Belgium een voortrekkersrol op binnen de participatieve kunsten. Als tweetalige organisatie brengt ze actieve kunstbeleving binnen bereik van kinderen en jongeren ongeacht hun voorkennis of achtergrond. Deelnemers worden uitgenodigd in de wereld van kunstenaars te stappen tijdens co-creatie trajecten waarbinnen verbeelding, experiment en dialoog centraal staan.

MEER INFO

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorgaanbod aan aan jongeren met een mentale beperking, een gedrags- en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding biedt het O.C. ook ambulante begeleiding aan.

MEER INFO

OnderOns is een vereniging tegen armoede in Sint-Truiden die activiteiten organiseert voor mensen die het moeilijker hebben. Ze verzamelen en bundelen signalen van gezinnen en zoeken naar collectieve noden en drempels vanuit de individuele ervaring. Met deze beleidssignalen wordt een dialoog aangegaan met oplossingsactoren om armoede op structurele manier te bestrijden in Sint-Truiden. Het Huis van het Kind en het Netwerk kinderarmoede fungeren hierbij als forum om de signalen te laten doorstromen naar het beleid.

MEER INFO

open thuis Limburg assisteert en ondersteunt personen met een beperking in een zelfstandig leven. Deze ondersteuning is mogelijk op alle vlakken van het dagelijks leven o.a. administratie, opvoeding, relatie, huisvesting, financiën en tewerkstelling.

MEER INFO

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers en organiseert tal van activiteiten en projecten die de levenskwaliteit van deze doelgroep verbetert.

MEER INFO

S&Z is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor gratis individueel onderwijs aan leerlingen die door ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, niet naar school kunnen. S&Z organiseert deze begeleiding voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs en dit aan huis of in het ziekenhuis. De vrijwilligers geven hun lessen in samenspraak met de thuisschool, het CLB en het ziekenhuis. De begeleiding is complementair aan Bednet en/of TOAH.

MEER INFO

SPEL vzw wil tegemoet komen aan en inspelen op de verschillende actuele noden die in het onderwijs en de jeugdhulp leven.

MEER INFO

SPEL vzw wil tegemoet komen aan en inspelen op de verschillende actuele noden die in het onderwijs en de jeugdhulp leven.

MEER INFO

Het Dienstencentrum heeft een ruim zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Sint Oda biedt woon- en dagopvang voor kinderen. Daarnaast is er een observatie- en behandelingsleefgroep voor mensen met bijkomende gedrags- of psychische problemen.

MEER INFO

TUKI vzw is een niet-gesubsidieerde non-profitorganisatie die zich dagelijks inzet om ouders van kinderen met levensbedreigende ziektes financieel, administratief, juridisch, praktisch en emotioneel te ondersteunen..

MEER INFO

Twinsporten staat voor duurzame vriendschap en integratie. Het is een gezamenlijke sport- en animatiedag voor personen met en/of zonder handicap. Het is een organisatie van de Gehandicaptenraad in samenwerking met verschillende adviesraden, Halense verenigingen en Stad Halen.

MEER INFO

In onze dienst kunt u terecht voor de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling, dit betekent dat u bij ons op afspraak kan komen zonder opname. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht. Bovendien is er een specifiek aanbod voor mensen met verslavingsproblemen, epilepsie en/of forensische problemen.

MEER INFO

Vzw Habbekrats zet zich al meer dan 27 jaar in voor jongeren die niet dezelfde kansen krijgen. We bieden de jongeren ontmoetingskansen en activiteiten, we verwonderen en verrijken hen via ervaringsleren en vorming op maat, en we verbinden ze met mensen die hun kunnen helpen. Het doel is achterstellingsmechanismen op te heffen en tegen te gaan, en de jongeren weerbaarder en vaardiger te maken, om later sterker te kunnen functioneren in de maatschappij.

MEER INFO

De IN-Z Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. Hun kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbinding en participatie.

MEER INFO

In de Jeugdmuziekschool van Bree leren de leerlingen op een aangename manier een instrument bespelen of kunnen ze zich uitleven in de lessen woord en toneel.

MEER INFO

VZW Jeugdzorgcentrum geeft hulp aan kinderen, jongeren, hun gezin en omgeving in een complexe leefsituatie. De hulpverlening bestaat uit verschillende formules, van contextbegeleiding, tot verblijf of kamertraining, en dat naargelang de vraag van het gezin en de betrokken partijen.

MEER INFO

De VZW KOHH wil een katholieke dialoogschool zijn. Een katholieke dialoogschool wil een zeer goede school zijn, een oefenplaats van een wereld gekenmerkt door vele identiteiten en verschillen. Een school die droomt van een wereld van verbondenheid, van eenheid en diversiteit.

MEER INFO

Leon staat voor Leren en Ontwikkelen. Het LEONhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt/wijk ten behoeve van hun eigen ontplooiing en die van hun onmiddellijke en de grotere samenleving. De principes van de katholieke dialoogschool, de brede school én de innovatieve school krijgen in het Leonhuis concreet gestalte. Het uitgangspunt is een unieke verwevenheid van onderwijs, zorg, ouder- en buurtbetrokkenheid.

MEER INFO

’t Trapke is een niet schoolgaande dagopvang voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking.

MEER INFO