Graag stellen wij hierbij onze 39 projecten van 2018 aan u voor. 


C-mine cultuurcentrum presenteert jaarlijks een uitgebreid aanbod professionele kunsten. Het bereikt jonge kinderen met school- en familievoorstellingen, familiedagen en educatieve projecten. Het centrum wil zich nog meer richten op kinderen uit de wijken die hun weg naar C-mine moeilijker vinden.

MEER INFO

Arktos is een expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident lijkt. De vzw begeleidt de kinderen en jongeren met allerlei projecten naar een plek in de samenleving. Ook voor ouders en school organiseert ze opleidingen.

MEER INFO

Art 27 vzw wil kunst en cultuur bieden aan iedereen. In het Centrum voor Taalactivering en Kunsteducatie Het Berenhuis wil de organisatie met kunst een open dialoog aangaan en de rijkdom van talen samen ontdekken. Het Berenhuis organiseert ook activiteiten op maat.

MEER INFO

Autisme Limburg vzw organiseert en ondersteunt culturele, socio-culturele, sportieve en educatieve activiteiten voor personen met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen zijn er onder andere de speelpleinwerking de Puzzel tijdens de schoolvakanties, voor de jongeren jeugdwerking de Spetters tijdens het schooljaar.

MEER INFO

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers. De vzw organiseert schooltaakbegeleiding aan kinderen en jongeren met beperkte kansen en die anders nergens terecht kunnen. Vrijwilligers ondersteunen meestal individueel aan huis, maar soms ook in de school van de leerling.

MEER INFO

Bethanië vzw is een multifunctioneel centrum voor schoolgaande kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. De vzw biedt verblijf, dagopvang en mobiele ambulante begeleiding. Ouders, familie en de school worden nauw betrokken in de begeleiding.

MEER INFO

Vrije basisschool De Buidtelberg is een kleinschalige school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags- of emotionele problemen, met ontwikkelingsstoornissen en met autisme. De school spitst zich niet enkel op het educatieve aspect toe, maar op de totaalontwikkeling.

MEER INFO

Sint-Gerardus staat in voor onderwijs en zorg op maat van peuters, kinderen en jongeren met (neuro)motorische beperkingen. Daarnaast ondersteunt de school voor buitengewoon onderwijs ook leerlingen met een beperking en hun leerkrachten die les volgen in het gewone onderwijs.

MEER INFO

BuSO Sint-Elisabeth is een school gericht op jongeren met een verstandelijke beperking, een emotionele of gedragsstoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis. Van een individuele begeleiding tot flexibele leertrajecten, elke jongere krijgt er buitengewone kansen.

MEER INFO

Het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen biedt psychiatrische, psychologische en maatschappelijke zorg aan adolescenten met een verslavingsprobleem van alcohol, gokken, gamen of illegale drugs. CAD biedt ambulante hulp, je kan er op consultatie, er zijn geen opvangmogelijkheden.

MEER INFO

CAW Limburg vzw biedt in heel de provincie actief. Het biedt laagdrempelige hulp aan iedereen die het moeilijk heeft als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. De vzw verstrekt advies, geeft psychosociale begeleiding en organiseert onderdak in crisissituaties.

MEER INFO

Daidalos vzw ondersteunt gezinnen waar het opvoeden en samenleven moeilijk verloopt. De vzw houdt daarbij rekening met elk gezinslid. Hulp is slechts tijdelijk, want met wat hulp en een duwtje in de rug kunnen gezinnen na een tijdje opnieuw op eigen krachten verder.

MEER INFO

De Egeltjes vzw is een kinderopvang voor peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een ontwikkelingsvertraging, een handicap, autisme of kinderen komende uit moeilijke gezinssituaties. Daarnaast willen we ook een plek zijn waar ouders zich thuis voelen, mee denken en mee-doen.

MEER INFO

De regenbOog vzw organiseert het hele jaar door maar vooral tijdens de schoolvakanties speelpleinactiviteiten en opvang voor kinderen en jongeren met een beperking.

MEER INFO

Met de Brede School de Terrilling organiseren de drie scholen uit Beringen-Mijn ism Samenlevingsopbouw RIMO Limburg naschoolse activiteiten. Het vrijetijdsaanbod met leuke activiteiten is voor alle kinderen tot 12 jaar die in Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan.

MEER INFO

Sint-Gerardus biedt onderwijs en zorg op maat van peuters, kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische beperking. De vzw heeft als doel om mensen met een motorische beperking klaar te stomen en te laten deelnemen aan het sociale en professionele leven.

MEER INFO

Dienstencentrum biedt een ruim zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Sint-Oda biedt woon- en dagopvang voor kinderen. Daarnaast is er een observatie- en behandelingsleefgroep voor mensen met bijkomende gedrags- of psychische problemen.

MEER INFO

Domo Hasselt vzw organiseert gezinsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. De vrijwilligers zijn ‘een vriend aan huis’ die het gezin ondersteunen op tal van domeinen, zoals gezondheid, onderwijs, vrije tijd, opvoeding. Domo wil zo de toekomstkansen van de kinderen vergroten.

MEER INFO

G-karate is een sport toegankelijk voor alle G-sporters met welke beperking dan ook. De club heeft als doelstelling kinderen met een beperking, of speciale behoeften, te integreren in de wereld van de krijgskunst en wil tegelijkertijd het zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale integratie bevorderen.

MEER INFO

De Immert is een internaat voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot aan het einde van het secundair onderwijs. Het internaat wil een plek zijn waar de kinderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen ontplooien met aandacht voor elk kind, de groep, studie en ontspanning.

MEER INFO

Het Steger vzw is een huis voor laagdrempelige en kleinschalige projecten. De vzw organiseert activiteiten voor jongeren en kinderen die minder kansen hebben. Het Steger werkt op het snijvlak van ergo- en creatieve therapie, erfgoed, kunst en foodconcepts.

MEER INFO

Iktic Tourettevereniging wil het syndroom van Gilles de la Tourette op een positieve manier meer bekend maken in de maatschappij. De vereniging voor en door mensen met het syndroom wil informeren over wat Tourette en aanverwante stoornissen zoals ADHD, OCD en ASS zijn.

MEER INFO

IN-Z Brede School organiseert activiteiten voor alle kinderen (op 9 scholen in Sint-Truiden). De OKAN klassen (de niet-Belgische kinderen) krijgen een extra aanbod via toffe activiteiten als kinderyoga, dans en spelletjes. De activiteiten, die plaatsvinden tijdens de middagpauze of na de lesuren, zijn gericht op taalstimulering.

MEER INFO

Vzw Jeugdzorgcentrum biedt hulp aan kinderen, jongeren, hun gezin en omgeving in een complexe leefsituatie. De hulpverlening bestaat uit verschillende formules, van contextbegeleiding, tot verblijf of kamertraining, naargelang de vraag van het gezin en betrokken partijen.

MEER INFO

KIDS vzw biedt onderwijs, residentiële en ambulante zorg aan doven en slechthorenden, personen met een autismespectrumstoornis en/of een spraaktaalstoornis.

MEER INFO

Kind en Preventie vzw is een middenveldorganisatie die ouders bijstaat in de ontwikkeling van hun kind en van de ouderlijke competenties. De dienstverlening van Kind en Preventie bestaat uit onder andere medische en psychosociale consulten, inloopteams en prenatale steunpunten.

MEER INFO

Koninklijke Sporting Hasselt is een voetbalvereniging met een jeugdafdeling. De vereniging is toegankelijk voor iedereen. Met projecten wil Sporting Hasselt ook kinderen en jongeren uit kansarme buurten de stap naar het verenigingsleven doen zetten. Sport is de hefboom, voetbal het instrument.

MEER INFO

Molenberg vzw is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun ouders. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen.

MEER INFO

MPI De Dageraad is een school voor buitengewoon onderwijs met een internaat van het GO! De school biedt onderwijs aan leerlingen met een mentale beperking, leerstoornissen of met autisme. Zowel de school als het internaat hechten veel belang aan het welbevinden van elke leerling.

MEER INFO

Muziek voor Ieder Kind vzw wil door middel van muziek kinderen samenbrengen. De vzw richt zich op de integratie en ontplooiing van maatschappelijk kwetsbare kinderen. Hiervoor werken verschillende actoren uit het onderwijs, de muziekwereld en opbouwwerk samen.

MEER INFO

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorgaanbod aan aan jongeren met een mentale beperking, een gedrags- en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding biedt het O.C. ook ambulante begeleiding aan.

MEER INFO

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Ze biedt (psycho)sociale, financiële, juridische en administratieve hulp. Kinderen in kansarmoede vormen een bijzonder aandachtspunt van het OCMW.

MEER INFO

Open Thuis Limburg assisteert en ondersteunt personen met een beperking in een zelfstandig leven. Deze ondersteuning is mogelijk op alle vlakken van het dagelijks leven o.a. administratie, opvoeding, relatie, huisvesting, financiën en tewerkstelling.

MEER INFO

Pallion is een gespecialiseerde dienst voor hulpverlening in de palliatieve thuiszorg en in thuisvervangende milieus. Ze steunen mensen met een zorgnood, hun familie en naaste omgeving en adviseren huisartsen, verpleegkundigen en andere betrokken zorgverleners. Dat gebeurt via hun kennis en deskundigheid in 4 belangrijke domeinen: psycho-emotionele begeleiding, optimalisatie van pijn – en symptoomcontrole, ondersteuning op sociaal vlak en stilstaan bij vragen over zingeving en spiritualiteit.

MEER INFO

PAS vzw is een samenwerking van 25 organisaties die bezig zijn met opvoeding, gezinsondersteuning, hulpverlening en welzijn op maat van de Genkse gezinnen. PAS vzw neemt ook de coördinatie van de Genkse Campus O³ en Huizen van het Kind op zich.

MEER INFO

Buurt- en opbouwwerkers van Rimo Limburg ondersteunen bewoners in gemeenten, wijken en buurten bij de aanpak van problemen of het realiseren van wensen in de leefomgeving. De opbouwwerkers staan rechtstreeks in contact met de bewoners, scholen en verenigingen in de buurt.

MEER INFO

Rode Kruisopvangcentrum Overpelt vangt sinds 1991 asielzoekers op. Er is plaats voor 94 personen, families of alleenstaanden.

MEER INFO

Rode Kruis Vlaanderen vangt niet-begeleide minderjarigen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond op. De jongeren komen alleen in ons land en het ontbreekt hen aan een sociaal of familiaal netwerk om op terug te vallen. De dienst voogdij zorgt dat de jongeren een voogd krijgen toegewezen.

MEER INFO

Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje geeft deskundig advies van zwangerschap tot bevalling, kraamperiode en borstvoeding. Ook gezondheidswerkers met vragen kunnen er terecht. Het expertisecentrum organiseert workshops, staat kwetsbare gezinnen bij en verwijst door indien nodig.

MEER INFO