KIDS vzw – Hasselt 

KIDS heeft n.a.v. de corona-crisis vele kwetsbare gezinssituaties gezien waar de voorbije maanden pijnlijk duidelijk werd dat ze niet gereed waren om via afstandsonderwijs hun kinderen te behoeden voor leerachterstand of andere problemen zoals de toename van gedragsproblemen, sociale isolatie, financiële onzekerheden. Naast de kwetsbaarheid merkten ze ook dat families met een allochtone achtergrond niet altijd de communicatie begrepen en hierdoor nog meer aan hun lot leken te worden overgelaten. Een andere uitdaging betreffende  de dove en slechthorende kinderen waar de communicatie sowieso al bemoeilijkt wordt doch die nu louter via video-calling de lessen dienden te volgen of opdrachten te krijgen. Naast de voorgaande knelpunten bleek het niet mogelijk om iedereen voldoende bij te staan met ondersteuning via de Vlaamse Gebarentaal. Diverse problemen bleken bij deze doelgroepen merkbaar: geen financiële middelen om ICTmaterialen aan te kopen, beperkte ICT-ervaringen en -competenties, huiswerkopdrachten werden niet begrepen etc.
 

Project: KIDS digi-taal!

KIDS zet in op de meest kwetsbare groepen die ze moeilijk of niet bereikten met duidelijke risico's op leer-achterstand en dit door de communicatie-mogelijkheden (via ICTmaterialen) te verruimen én versterken Daarnaast ook door het inzetten op het aanleren en borgen van digitale competenties. (Digi)Taal als hefboom! De focus van dit project ligt op het ondersteunend gedrag vanwege ouders tav hun kinderen. Tegelijk is het ook de intentie om t.a.v. de kinderen en jongeren zelf ook een competentie-verhogend effect na te streven wat betreft digitale vaardigheden en attitudes. De digitale competenties dienen ze zowel aan de leerlingen als aan de ouders aan te bieden om alzo de context te versterken en de aansluiting met de onderwijswereld niet te verliezen. De samenwerking tussen zorg en onderwijs zal in deze belangrijk zijn om naast de familie ook de klasgroepen en de leefgroepen te betrekken bij het project. Binnen het onderwijsproject zullen ze dan ook harder insteken bij de leerlingen op deze digitale competenties... maar met veel aandacht voor de transfermogelijkheden naar hun leefwereld.
 

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
KIDS vzw – Hasselt
Locatie
Hasselt