Ik zoek steun

Projectoproep 2024 is gesloten. De weerhouden dossiers zullen geïnformeerd worden eind 2023.

Voor welke projecten? 

De projectoproep richt zich op initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving. Door in te zetten op een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen en jongeren via onder andere onderwijs, kinderwerking, jeugdwerk, comfortzorg … meer kansen op een positieve ontwikkeling en de nodige kansen om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van de directe leefomgeving van het kind. Het Fonds wil beginnende projecten een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande initiatieven aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven.

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 10.000 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

Wie kan een project indienen? 

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovengenoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen. 
Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

Ontvankelijkheidscriteria

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en ingediend zijn op de datum zoals vermeld in de oproep.

 2. Het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De maatschappelijke zetel moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.

 3. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven.

  De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag dien je te uploaden bij je dossier op de website van de Koning Boudewijnstichting.

 4. Komen niet in aanmerking voor projectsteun: activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van de indiener, aanvragen voor individuele personen, vaste werkingskosten, personeelskosten, infrastructuurwerken (o.a. inrichting van speelplaatsen, lokalen,…), de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden,…) voorbereide studies, colloquia, periodieke publicaties en dergelijke. Inrichtingskosten kunnen a priori door de jury voor een percentage worden opgenomen. Deze zullen duidelijk worden weergegeven in de overeenkomst.

Selectiecriteria

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 1. Het gaat om een concreet initiatief dat kansenbevordering van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities (0 tot 18 jaar) als voornaamste doelstelling heeft.

 2. Het project zet in op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie met bijzondere aandacht voor een actieve deelname en betrokkenheid van de directe leefomgeving van het kind. 

 3. Het project is doelmatig en efficiënt: de inspanningen én uitgaven dragen daadwerkelijk bij tot de realisatie van het beoogde doel. Daarnaast zijn deze in verhouding tot de realisaties van het project.

 4. De realisatie van het project:

  • gebeurt volledig in het projectjaar 2024
  • is verspreid over meerdere jaren (lange termijnrealisatie- maximum 3 projectjaren)

  Ongeacht de termijn van het project is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn. Het project start op 01/01/2024 en eindigt op 31/12/2024 of later.

 5. Het beschrijft 3 meetbare punten (indicatoren) waarmee men de projectresultaten gaat meten.  Deze dienen ook daadwerkelijk aangetoond te worden in de evaluatie op het einde van het project.

 6. De weerhouden projecten ontvangen digitaal een officieel schrijven van de Koning Boudewijnstichting met hun goedgekeurde overeenkomst en een aanvraag tot uitbetaling. 

Om in aanmerking te komen, moet elk project duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw project te beoordelen.

Hoe dient u een project in? 

Het project moet ingediend worden aan de hand aan het standaard online kandidaatsdossier via de Koning Boudewijnstichting.

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan je een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Heb je een idee voor een project maar wil je eerst erover met ons ping-pongen? Stuur ons een mailtje: info@ehvl.be 
Voor zeer specifieke vragen kan je contact opnemen met Hanne Geusens, projectcoördinator Een Hart voor Limburg op +32 11 87 87 19. 

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden begin december 2023 voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Streekfonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.
De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden begin december 2023 per brief meegedeeld.

Welke vragen kan ik verwachten in het kandidaatsdossier? 

 1. Beschrijving van het project in maximaal 15 lijnen. 

 2. Hoe kwam het idee tot stand? Met welke (lokale) actoren sprak u hierover? 

 3. Wat wil u met uw project bereiken? Welk probleem wil u oplossen? Welke acties plant u om uw project te realiseren? 

 4. Op welke manier werkt het project concreet kansenbevorderend voor kinderen en/of jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities van 0 tot 18 jaar?

 5. Wat is er vernieuwend in uw project t.o.v. uw normale dienstverlening of andere initiatieven? 

 6. Welke zijn de 3 meetbare punten (indicatoren) waarmee u de projectsteun gaat meten? 

Enkele voorbeelden van projecten

 • Ouders via hun kinderen betrekken in projecten waar  hulpbronnen aangereikt worden om zichzelf beter te ontwikkelen en om het gezin aan de achterstelling te onttrekken. Bijvoorbeeld: op school worden moedernamiddagen georganiseerd rond een bepaald thema: gezonde voeding, gezondheidsbevordering, taalactivering …
 • Actief inzetten op taalstimulering bij kinderen vanaf jonge leeftijd (bv. het overbruggen van taalbarrières tussen ouders en school, verenigingsleven, enz.) draagt bij tot een betere taalontwikkeling waardoor het makkelijker is de schooltaal te verwerven en het sociaal isolement te doorbreken.
 • Onderwijzend personeel, begeleiders en iedere professional betrekken, informeren en sensibiliseren om hun theoretische en praktische kennis over armoede en diversiteit verder te verfijnen.
 • Buurtbewoners zetten zich actief in om het leefklimaat van kinderen in een multiculturele wijk te bevorderen.
 • Een vrijwilligersorganisatie biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen. De gezinnen worden voor een langere periode ondersteund door een vaste vrijwilliger die enkele uren per week in het gezin aanwezig is om in overleg met de ouders te spelen met de kinderen, te helpen met huiswerk enz.
 • Voor kinderen die een dierbaar iemand gaan verliezen wordt een werkboek ontwikkeld en uitgegeven dat bijdraagt tot een betere rouwverwerking.
 • Een plaatselijke voetbalclub organiseert wijkvoetbal en wijktornooien en haalt zo hangjongeren van straat. 
 • Een jeugdbeweging betrekt actief kinderen met een beperking in haar werking.

Een Hart voor Limburg experimenteert

Een Hart voor Limburg vindt het belangrijk om zelf de vinger aan de pols te houden en investeert daarom in eigen -soms experimentele- incubatorprojecten die door geen enkele andere organisatie of overheid worden opgenomen. Een Hart voor Limburg werkt deze projecten in samenwerking met bevoorrechte partners volledig uit en volgt op; waarna deze mogelijks worden opgepikt door organisaties of actoren die de nodige expertise in huis hebben om er verder mee aan de slag te gaan. 

FAQ

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden in november voorgelegd aan het Bestuurscomité van Een Hart voor Limburg, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.
De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden bekend gemaakt door Een Hart voor Limburg via hun communicatiekanalen begin december 2023.

Uiterlijk op 5 september 2023 middernacht moet het volledig ingevulde dossier online ingediend zijn.

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 10.000 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

Activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van de indiener, aanvragen voor individuele personen, vaste werkingskosten, personeelskosten, infrastructuurwerken (o.a. inrichting van speelplaatsen, lokalen,…), de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden,…) voorbereide studies, colloquia, periodieke publicaties en dergelijke. Inrichtingskosten kunnen a priori door de jury voor een percentage worden opgenomen. Deze zullen duidelijk worden weergegeven in de overeenkomst.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

Het is belangrijk dat het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De indiener moet zelf niet in de provincie gevestigd zijn.

Hier zijn er 2 opties:

 • Ofwel vindt de realisatie plaats in het jaar waarvoor uw steun hebt ontvangen.
 • Ofwel is uw project verspreid over meerdere jaren (lange termijnrealisatie - maximum 3 projectjaren). Ongeacht de termijn van het project is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn.

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan je een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Proficiat, je project werd door de jury weerhouden. Je ontvangt van de Koning Boudewijnstichting hierover een digitaal schrijven; alsook de goedgekeurde overeenkomst en aanvragen tot uitbetaling. Let op: dit zijn de enige officiële documenten! Deze dien je digitaal te onderteken voor akkoord. Vanaf dan is je dossier in orde. Daarnaast dien je je als vzw te registreren op de site Goededoelen.be

Nee, dit kan verschillend zijn. De jury bekijkt of je financiële aanvraag conform is met de criteria. Zitten er kosten in je budget die niet conform zijn, zullen deze niet opgenomen worden en is je concrete steunbedrag lager dan je aangevraagde bedrag. Op de 2de pagina van je overeenkomst kan je bij de bijzondere voorwaarden terugvinden waarom en welke kosten wel of niet werden weerhouden.

De projectsteun zal in 2 fase uitbetaald worden: 

 • De eerste schijf van 50% ontvang je nadat het dossier volledig in orde is. Dit wil zeggen de overeenkomst, aanvraag voor uitbetaling 1 én aanvraag voor uitbetaling 2 dient ondertekend in het bezit te zijn van de Koning Boudewijnstichting via digitale ondertekening. 
 • De tweede schijf ontvang je nadat je een evaluatiedossier + financiële bewijsstukken hebt ingediend én dit werd goedgekeurd na controle (cfr. Je aanvraagdossier, je uitgaven en je behaalde criteria). Je moet dus steeds je 2de schijf préfinancieren. Offertes in het evaluatiedossier worden niet weerhouden. 

Ja dat kan; enkel en alleen wanneer dit ten goede komt van de critera binnen je project (vb. je kan meer kinderen bereiken door een kleine aanpassing) én na voorlegging + akkoord van Een Hart voor Limburg. Aanpassingen zonder akkoord worden niet weerhouden en dus niet uitbetaald. 

Je dient hiervoor het evaluatiedocument in te vullen waarin je schetst wat de uitkomst van je project is, hoe dit een effect heeft gehad op de doelgroep, of je te maken hebt gehad met moeilijkheden en hoe je deze hebt aangepakt. Of er een sneeuwbaleffect is ontstaan met andere derden, waar je nu staat met het project enz. Daarnaast voeg je enkele reacties van de deelnemers toe en indien mogelijk beeldmateriaal. Uiteraard dien je ook je financiële uitgaven te verklaren aan de hand van gedetailleerde facturen. Uitgaven die niet in aanmerking komen voor steun worden uit je financiële rapportage gehaald en niet uitbetaald. Offertes worden niet weerhouden. Facturen buiten looptijd worden niet weerhouden.

Een Hart voor Limburg zal zijn steun niet verhogen wanneer je een tekort hebt na evaluatie. Ook zal een Hart voor Limburg nooit meer betalen dan je financiële rapportage aangeeft; zijnde je steun die je bij aanvang werd toegekend.

Een Hart voor Limburg werkt met een onafhankelijke jury om partijdigheid of voorkeursbehandeling uit te sluiten. Discussie na afloop van de selectie is niet mogelijk. U kunt wel een kandidaatsdossier indienen voor een nieuwe of een andere oproep.

 • Formuleer je boodschap op een eenvoudige en toegankelijke manier. Vermijd jargon. Probeer er, indien mogelijk, een echt verhaal van te maken om mensen te boeien.
 • Bedenk dat het soms interessanter is een project in volle gang te bezoeken/bekijken/beschrijven dan wanneer het af is , of dat je ‘nieuws’ (een recente beslissing, een prijsuitreiking…) vooral een aanleiding kan zijn om een project te bezoeken, deelnemers in actie te zien, een persoon uitgebreider te spreken…
 • Gebruik je eigen communicatiekanalen! Hou je fans met regelmaat op de hoogte; dat kan ook met een verhaal over de voortgang van je project, de inzet van vrijwilligers, een actie die geld opbracht… als je voorlopig geen groot nieuws hebt. Zorg dat je actuele bericht op je website staat, promoot het op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram met een linkje naar je website. 
 • Wij sturen je een aantal stickers die je mag kleven op het aangekochte materiaal.

Wij appreciëren het van harte als je daarbij ook verwijst naar de EHvL-accounts op sociale media:

@eenhartvoorlimburg of @ehvl op Facebook,

@eenhartvoorlimburg op LinkedIn,

@eenhartvoorlimburg op Instagram.

Je kan vermelden dat je project is ‘gesteund door Een Hart voor Limburg’, of ‘gesteund door Fonds Een Hart voor Limburg, beheerd door de Koning Boudewijnstichting’.

Logo's in alle kleuren van onze organisatie kan je opvragen via info@ehvl.be

Heb je nog vragen?

Profielfoto Hanne Geusens_zonder witte rand

Hanne helpt je graag verder via 011/878 719.

Contacteer Hanne via e-mail